Du er her:

Søk

Verdifull natur trues av kraftlinje

Stor versjon

Mer informasjon


  • Leder i Natur og Ungdom
    Tlf.: 23 32 74 03 / 91 33 17 29

  • Leder i Natur og Ungdom
    Tlf.: 23 32 74 18 / 48 26 82 49
Onsdag ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til en ny kraftlinje fra Ofoten i Nordland til Hammerfest i Finnmark. Natur og Ungdom mener det er uakseptabelt at linjen er lagt gjennom flere eksisterende og foreslåtte verneområder, og klager vedtaket inn til Olje- og energidepartementet.

Med 513 km er ledningen Norges lengste kraftlinjeprosjekt, og er planlagt utbygd fra Ofoten, nord i Nordland til Balsfjord i Troms og Hammerfest i Finnmark. Bakgrunnen er dårlig kapasitet på kraftnettet i Nord-Norge og fare for forsyningssikkerheten. Natur og Ungdom anerkjenner at man trenger kraftlinjer i nord for å bygge ut fornybar energi i regionen, men mener den foreslåtte kraftlinjen bryter med hensynet til naturmangfoldet.

Krysser verdifulle verneområder

Den foreslåtte kraftlinjen går gjennom flere naturreservater og foreslåtte verneområder. Det mener Natur og Ungdom er uakseptabelt.

- Det er hårreisende at Statnett får legge kraftlinjene sine der de vil, når de bygger det lengste og største kraftlinjeprosjektet i Norge. Naturreservat er den strengeste typen for vern vi har i Norge og områdene som blir vernet blir det nettopp på grunn av verdifull natur. Da kan man ikke bygge kraftlinjer gjennom dem, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

To store miljøutfordringer

Klimaproblemet og tapet av naturmangfold er de to store miljøutfordringene vi står overfor de neste årene. Natur og Ungdom mener disse to utfordringene ikke kan løses på bekostning av hverandre, men må sees i sammenheng.

- Vi er nødt til å bygge ut fornybar energi for å løse klimaproblemet, men vi må også ta vare på den mest verdifulle naturen vår, og utbyggingen av klimaløsninger for framtida må ikke gå på bekostning av naturen. Denne kraftlinjen har man hatt mulighet til å gjøre langt bedre, og legge den utenom verneområder. Det har derimot Statnett valgt å ikke gjøre. Regjeringen kan ikke gjøre samme feilen, sier Lundberg

Krever Borten Moe og Solhjell på banen

Natur og Ungdom krever nå at regjeringen kommer på banen, og omgjør vedtaket slik at kraftlinjen legges utenom de verdifulle områdene. Bare da kan organisasjonen gå for kraftlinjen.

- Nå må miljøvernministeren på banen. Dersom vi skal ta vare på artsmangfoldet i Norge, kan man ikke bygge ned de artsrike og verdifulle naturområdene. Kraftlinjen må legges utenfor naturreservatene den nå er lagt gjennom, avslutter Lundberg.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2016 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.
Kontakt | English