bestill en supersentralist sentralist

Du er her:

Søk

Regional plan for grønn energivekst

Stor versjon

Mer informasjon


  • Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom
    Tlf.: 23 32 74 17 / 99 32 42 57

  • 1. nestleder i Natur og Ungdom
    Tlf.: 99373407
Fylkestinget i Nordland har nylig vedtatt en egen Regional plan for utbygging av små vannkraftverk. Natur og Ungdom er positive til en konkret plan for utbygging av ny, fornybar energi.

 - I Norge bruker vi i dag 1,5 ganger mer fossil energi enn vi bruker rein vannkraft. Skal vi klare å løse klimakrisen, må vi erstatte forurensende energi med ren, fornybar energi. Det er flott å se at hjemfylket har fått en egen plan for utbygging av små vannkraftverk som vil bidra til en grønnere energimiks, sier Astrid Ståledotter Landstad, Sentralstyret i Natur og Ungdom. 

Vi er avhengig av en bærekraftig omstilling av energiforbruket i Norge, som både kutter klimagassutslippene og som sørger for et velfungerende energisystem.Når vi skal erstatte bruken av fossil energi,må vi bygge ut rein energi som har minst  negative konsekvenser  for  natur og miljø.

-         Ved utbygging av små vannkraftverk må det stilles strenge krav til konsekvensutredninger av planområdene og man måsørge for at de prosjektene med minst konflikt med biologisk mangfold blir realisert. Det viktig at hensynet til naturmangfoldet veier tyngst i vurderingene knyttet til de ulikeprosjektene, sier Landstad.

 Småkraftplanen har som hovedmålsetting en utbygging av vannkraft tilsvarende 1,3 TWh innen år 2025. Skal vi klare å nå dette målet, er vi avhengig av et velfungerende kraftnett i fylket.

 - En ambisiøs satsing på fornybar energi må sees i sammenheng med en utbygging og opprusting av nettkapasiteten i fylket. Også her er det viktig atnettraseene med minst konflikt med miljø blir valgt. Et styrket kraftnett og en satsing på fornybarter et viktig og nødvendig skritt i riktig retning skal vi klare å løse klimakrisa, sier Landstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.