er miljøet verdt en 100-lapp hundrelapp medlemskontingent medlemskap

Du er her:

Søk

Klimaendringenes konsekvenser for naturen

Hvordan påvirker de mennskeskapte klimaendringene naturen? I dette faktaarket vil du lære om hvilke konsekvenser de menneskeskapte klimaendringene vil ha for naturen.

  Den globale oppvarmingen vil få store konsekvenser for naturen og verdens dyre- og plantearter.

Økt mengde CO2 i atmosfæren vil isolert sett fremme plantevekst. Planter kan også bli mer motstandsdyktig mot tørke ved høyere CO2-konsentrasjon. Ved en beskjeden global oppvarming vil jordbruksproduksjonen øke i noen områder, avta i andre.

 

I områder som allerede er relativt tørre, vil avtakende nedbør føre til mindre avlinger dersom det ikke er gode muligheter for kunstig vanning. Tørke-problemene forsterkes ved at økende temperatur gir større fordampning og dermed mindre fuktighet i jorda. Dette vil spesielt være en konsekvens i områder som er preket av et tørt klima fra før, der det allerede er vanskelig å for eksempel dyrke mat.

 

Økt gjennomdsnttstemperatur vl også føre til at arter som er avhengig av et kaldere klima vil søke til nordligere områder, eller høyere opp i fjellområder. Dette vil igjen føre til at noen arter vil få større utbredelsesområder for eksempel at tregrensen vil flytte seg oppover, mens andre arter vil få mindre og mer karrige leveområder, for eksempel fjellreven som vil måtte flytte seg lenger opp i fjellene.

Utrydding av arter

Hvis den globale temperaturen stiger 1,5°C -2,5°C over dagens nivå, vil det være høy risiko for at 20 - 30 prosent av plante- og dyreartene vil bli utryddet (trykk her for å se figuren).

 

 

Konsekvenser for mennesker

Naturen er livsgrunnlaget for mennesker verden over. Derfor vil det ikke bare få konsekvenser for planter å dyr hvis økosystemer endrer seg på grunn av global oppvarming. Vi mennesker er helt avhengige av rent vann, frisk luft, mat og materialer til å bygge hus og lage klær av. Alt dette er såkalte økosystem-tjenester altså ressurser vi er helt avhengige av å ha en velfungerende natur for å få. Visste du for eksempel at hvis verdens bestander av bier dør ut eller reduseres på grunn av endring av leveområder eller temperaturendringer, vil avlingene av spesielt frukt minske dramatisk? Mange planter er nemlig helt avhengige av at bier bestøver andre planter for at de skal kunne formere seg.

 

Et  akspekt er at fattige land er mer sårbare for klimaendringer enn rike land. Landene i Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia er blant de mest utsatte områdene for å merke store konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer.I disse områdene kan mange mennesker kan komme til å måtte flykte på grunn av høyere havnivå, flom, tørke og konflikter som har oppstått eller blir forsterket på grunn av klimaendringer. Innen midten av århundret kan det være flere hundre millioner klimaflyktninger, men et slikt tall er selvsagt svært usikkert. Menneskene i denne delen av verden vil også merke at naturen som de er helt avhengige av for å overleve vil endre seg. Steder der det er lite tilgang på rent avnn allerede vil tørke føre til knapphet på rent vann, samtidig som tørke vil føre til dramatiske endringer av avlinger.

 

Kilder

CICERO senter for klimaforskning

 

 

 

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.