Du er her:

Søk

Forvaltningsplanen for Nordsjøen!

Lomvi finnes i områdene rundt Skagerrak. . Stor versjon

Mer informasjon


  • Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom
    Tlf.: 23 32 74 26 / 90 57 81 29
Tirsdag denne uken var det høringskonferanse for Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, som etter alt å dømme vil bli ferdig og presentert før sommeren 2013. Det er gjennom Forvaltningsplaner Norge styrer hvilken type aktivitet vi skal ha utenfor den norske kysten. Planen er dermed svært viktig for å styre hvor mye, hvor og når norsk oljeaktivitet kan foregå på norsk sokkel. Men er også viktig for utbygging av vindkraft til havs og forvaltning av fiskeriressursene.

 

Natur og Ungdom var til stede på høringskonferansen for Forvaltningsplanen for Nordsjøen, og vi sitter igjen med flere tanker om det videre arbeidet som nå skal finne sted. På møtet kom det klart frem at planen må basere seg på kunnskapen til statens egne faginstanser. De ulike miljø- og kystdirektoratene og -etatene har utarbeidet 6 rapporter, som vil være grunnlaget for Forvaltningsplanen. Natur og Ungdom mener det må være en selvfølge at fagetatenes kunnskap blir lagt til grunn, og krever at planen ivaretar de miljømessige hensynene etatene peker på. Vi vil gjerne uttrykke vår bekymring for at statens egne miljøfaglige råd og etater i stor grad blir i spørsmål om hvor og når det er forsvarlig å drive oljevirksomhet.

Natur og Ungdom la merke til at debattene under møtet handlet forbausende mye om havvind og fiskeri, og tilsvarende lite om oljeaktivitet. For å kunne forvalte ressursene våre på en best mulig måte, er det svært viktig å se på den samlede belastningen av å slippe ulike næringer inn i et havområde. Det sier seg selv at hvis både oljeproduksjon, seismikk, sjøtransport, havvindprosjekter og fiskeri skal holde til på ett og samme sted, så vil det oppstå konflikter, samt være belastende for det avgrensede området. Her vil Natur og Ungdom peke på at de fornybare næringene må få forrang, og vil trekke frem viktigheten av å tenke langsiktig i utformingen av Forvaltningsplanen for Nordsjøen. Både fisk og vindenergi er fornybare ressurser, og representerer to behov verden står ovenfor i dag: Økte matproduksjon og ren energi.

Oljeindustrien har gjennom mange år malt et rosebilde av deres aktivitet i Nordsjøen, og påstår at fisk- og oljeindustri har gått hånd i hånd. Fiskerne på sin side, forteller en annen historie. Natur og Ungdom mener det er viktig å lytte til fiskernes erfaringer fra Nordsjøen, og mener at fornybare matressurser alltid må ha forrang over oljenæringen.

Ingen må gå ut fra denne sal og tro at fisk og olje har gått uproblematisk for seg i Nordsjøen, uttrykte Fiskarlaget Vest på innspillskonferansen

Det vil være viktig at Forvaltningsplanen sikrer at sårbare og viktige havområder holdes fri for oljeboring. I tråd med anbefalingene fra statens egne miljøfaglige etater, kan det følgelig ikke åpnes for oljeboring utenfor Skagerrak. Flere områder i Nordsjøen har fått betegnelsen Svært Verdifulle Områder, og flere av disse ligger i havområdene utenfor Skagerrak. Natur og Ungdom mener det er helt grunnleggende at områder med denne betegnelsen holdes fri for skitten oljeboring. Videre mener Natur og Ungdom at det må settes begrensninger for nærhet til kyst ved oljeboring i Nordsjøen.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2016 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.
Kontakt | English