Natur

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett maken til. Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt. Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi stoppe tapet av naturmangfold.

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.

 • Ingrid Skjoldvær fjernes av politiet

  Gruveaksjonister i retten

  I dag 29. november starter rettsakene mot de første aksjonistene som lenket seg mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i retten.

 • – Tida for giftskandaler er over

  I dag ga Miljødirektoratet sin vurdering av hvor et nytt, nasjonalt deponi for farlig avfall bør ligge. Natur og Ungdom mener det bør stilles ekstremt strenge krav til det nye deponiet.

 • Fakta om bier

  Tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler i jordbruket er hovedårsakene til at vi får stadig færre bier i Norge. Biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter. En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder.

 • Ingen grønne skoger uten gull

  Natur og Ungdom har sammen med en rekke andre organisasjoner sendt brev til regjeringen for å kreve mere penger til vern av skog. Organisasjonene som samlet har over en million medlemmer ber regjeringen om 150 millioner til frivillig skogvern.


 • Ingen giftskandale i Brevik – gi oss en nasjonal avfallsplan nå!

  Uttalelsen ble vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte 7.-10. januar 2016.
  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at Norge får en helhetlig nasjonal avfallsplan, og at våre krav følges dersom det etableres et giftdeponi i Norcems gamle gruver i Brevik.


 • Uttalelse: Ingen monsterbro over Håøya!

  Det biologiske mangfoldet på Håøya i Oslofjorden trues av en bro ingen vil ha. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges og at vi heller bedrer trafikksikkerhet og etablerer kollektivfelt i Oslofjordtunnelen med et nytt løp.