Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.


 • Uttalelse: Nei til utviding av Bergen Lufthamn Flesland

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023).

 • Kollektivkampanjen krever flere tiltak for å få kollektivtransporten opp og fram, blant annet skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort og skatt på det som i dag er gratis parkeringsplasser

  Stortinget svikter egne løfter

  Mandag behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. I 2009 lovte alle andre partier på Stortinget å gå inn for dette, fire år senere har alle snudd.

 • Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Kollektivt Krafttak i 2010

  Program for Kollektivt Krafttak

  Fredag 9. november og lørdag 10. november arrangerer Kollektivkampanjen seminar i Fagforbundets lokaler. Her er programmet for seminaret.

 • Akershus Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom aksjonerte for billigere kollektivtilbud

  Rundt 30 engasjerte ungdommer var på plass utenfor Akershus Fylkesting mandag morgen, da Akershus og Oslo Natur og Ungdom møtte fylkespolitikere for å kreve et billigere månedskort for ungdom og studenter.

 • Aksjon for dobbeltspor på Ås stasjon

  Kom på dobbeltsporseminar

  Lørdag 29. september arrangerer Natur og Ungdom et dobbeltsporseminar for sine lokal- og fylkeslag på Østlandet. Samtidig lanserer vi dobbeltsporkampanjen vår.


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.