fbpx

Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • Sats på sykkel - bli en klimahelt!

  Høyest utslipp og høyest investeringer

  At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

 • klimaveivalget

  Klimaveivalget

  Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer. Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke.

 • Ketil Solvik-Olsen får ungdommens krav.

  Samferdselsministeren fikk ungdommens krav

  Natur og Ungdom møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å overrekke ungdommens krav for miljøvennlige byer

 • Miljøbyen

  Natur og Ungdom applauderer Kristiansand!

  Etter innføring av køprising og satsing på sykkel og buss har Kristisand redusert bilbruken og fått flere kollektivreisende. Natur og Ungdom jubler!

 • Miljøbyen

  Hvordan ser en miljøvennlig by ut?

  Nettsiden har uvikla nettsiden miljøbyen.nu for å illustrere løsningene vi trenger for å løse transport- og forurensingsproblemene i norske byer!

 • – Byutviklinga kan ikke være sentrert rundt privatbilen

  Samferdselsdepartementet la 5. september fram Handlingsplan for kollektivtrafikk. Natur og Ungdom roser fokuset på helhetlige transportløsninger, men savner restriktive tiltak for privatbilismen.