Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.


 • Sykkel og gange

  Sykkel og gange bør være den vanligste transportmåten mellom hjem, skole og jobb, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for dette.


 • Nullutslippskjøretøy

  Elbiler, hydrogenbiler og biler som kjører på biodrivstoff er nødvendige for å skape nullutslippsamfunnet.


 • Køprising

  Køprising er det mest effektive virkemiddelet for å fjerne køene og slippe bussen frem!


 • Innfartsvei og -parkering

  Det trengs innfartsveier og innfartsparkering for å få til smidigere pendling inn til byene.


 • Buss

  Buss er miljø. 50 mennesker i én buss forurenser mindre og tar mindre plass enn 50 mennesker i hver sin personbil.


 • Areal- og byplanlegging

  Hvordan man utformer byen og legger opp arealplanleggingen er avgjørende for hvordan framtidens byer vil se ut.