fbpx

Uttalelse: Billigere kollektivtrafikk nå!

22.01.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til: Alle partier i Rogaland, media

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte

Billigere kollektivtrafikk nå!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 9.-12. januar 2014, krever at politikerne i Rogaland møter trafikk- og miljøutfordringene med et bedre kollektivtilbud.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at prisene på kollektivreiser skal økes fra 2014. Dette rammer blant annet ungdomspasset, som øker fra 300 til 350 kroner. I 2010 ble prisen på ungdomspass økt fra 250 til 300 kroner, og ungdomspasset sin prisøkning er dermed på 40 % over tre år. Trenden med stadig prisøkning gjelder ikke bare ungdomspasset, og skjer paradoksalt nok i en periode hvor det er bred politisk enighet i Rogaland om å satse kollektivt.

Kollektivandelen i Rogaland har sunket med flere prosent de siste årene. I dag er reiser 6 % kollektivt, en nedgang fra 8 % for sju år siden. Samtidig øker biltrafikken og køene, særlig på Nord-Jæren, med en rekke negative konsekvenser for miljøet. Så mye som 65 % av klimagassutslippene på Nord-Jæren kommer i dag fra transportsektoren, og luftkvaliteten i tettbebygde strøk ble i 2013 målt til å være helseskadelig. Utviklingen gjør det svært vanskelig å nå fylket sitt mål på 15 % i 2015, i tillegg til fylkets klimamål om 20 % kutt innen 2020.

Det er tydelig at Rogaland fylke har et transportproblem og nå trekkes også den neste generasjonen inn i et samfunn hvor forurensende køer rår. For å snu den urovekkende utviklingen må man utvilsomt øke kollektivandelen – flere må over på buss, båt og tog. Særlig viktig er det å få framtidens kollektivreisende – ungdommen – med på laget.

For å skape gode transportvaner hos ungdom er det essensielt med et godt kollektivtilbud som alle har råd til å bruke. Det er nemlig en klar sammenheng mellom prisen på tilbudet og hvor mange som velger å benytte seg av det blant unge. Nordland fylkeskommune senket prisene på ungdomspasset fra 400 til 300 kroner i 2012, og solgte dobbelt så mange ungdomspass i 2013. En liknende utvikling vil man sannsynligvis også se i Rogaland med et rimeligere, og dermed mer attraktivt, kollektivtilbud.

Dersom politikerne vil oppnå en høyere kollektivandel må de vise muskler og gjøre det som trengs. Så langt har det motsatte skjedd: med den nylige prisøkningen har kollektivsatsingen blitt torpedert. Det er ingenting som haster mer enn tiltak for å bedre trafikksituasjonen og byluften, og kutte utslipp. Da kan det ikke bli enda dyrere å ta bussen – det er respektløst både overfor de som yter sin skjerv for miljøet og som er avhengig av kollektivtransport til utdanning og arbeid.

Natur og Ungdom, krever at fylkestinget snur i saken og gjør kollektivtilbudet rimelig og attraktivt i Rogaland, som alle kan benytte seg av, for å takle køproblemene, senke utslippene og vise de kollektivreisende respekt. Det skal tross alt lønne seg å velge miljøvennlig.