fbpx

Uttalelse: Indre Østmarka som hele Sørøst-Norges nasjonalpark!

17.01.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til: Akershus fylkeskommune, Ski kommune, Rælingen kommune, Lørenskog kommune, Enebakk kommune og lokal presse.

Frå: Landsmøtet til Natur og Ungdom

Indre Østmarka som hele Sørøst-Norges nasjonalpark! 

Bevaring av urørte skogsområder er viktig for et variert artsmangfold og som rekreasjonsområde for befolkningen.Natur og Ungdom samlet til landsmøte 9.-12. januar 2014,krever at indre Østmarka bevares som nasjonalpark!

Østmarka innehar det største inngrepsfrie området i Sør-Øst Norge og egner seg godt som nasjonalpark. I mars 2013 fikk forslaget om å etablere en nasjonalpark i Østmarka støtte i Oslo bystyre. Området det er snakk om er ligger øst for Elvåga og inn mot Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat. Området som vurderes har et areal på rundt 40km2 som vil ligge rundt de to eksisterende naturreservatene på til sammen 20km2.Man vil da få et samlet areal på 60 km2. Østmarka ligger under fem kommuner, Oslo, Enebakk, Lørenskog, Ski og Rælingen. Kun små områder i nord og sør er privateid og det vil bli gitt full erstatning til grunneierne.

Oslo og Akershus huser 42%, eller 1580, av Norges rødlistede arter og mange av disse har tilholdssted i Østmarka. Å verne Østmarkas indre deler som nasjonalpark vil være med på å sikre Norges samlede artsmangfold.

Videre vern av norsk skog må sikre at alle typer skog blir representert. Selv om nasjonalparkene skal dekke variasjonsbredden i norsk natur ligger de fleste langt mot nord eller i høyereliggende områder. Det finnes i dag ingen nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet, og det er ingen andre områder enn Østmarkas indre deler som er urørte nok til å få nasjonalparkstatus. Disse urørte naturområdene har unike naturkvaliteter, men sikres ikke godt nok gjennom Markaloven. Planer om inngrep dukker årlig opp, og Markagrensen er under press. Markaloven tillater fortsatt skogsdrift og veibygging, og gir bare hjemmel til små, vernede flekker for friluftslivet. Med nasjonalparkstatus vil naturverdiene bli varig sikret.

Halvparten av Oslos befolkning bruker Østmarka, og bruken er økende. Det er viktig at naturområder som er spesielt viktige for friluftsliv bevares. Å gi Østmarkas indre deler nasjonalparkstatus vil sikre at naturverdiene blir bevart samtidig som de forblir tilgjengelige som rekreasjonsområde for hovedstadsområdets befolkning.

Natur og Ungdom krever at de aktuelle områdene i Østmarka får status som nasjonalpark for å sikre artsmangfold og skape gode rekreasjonsområder for lokalbefolkningen.