fbpx

Uttalelse: Varig vern av Jødahlsmåsan nå!

22.01.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til: Ullensaker kommune, Nes kommune, Akershus fylkeskommune og presse

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte

Varig vern av Jødahlsmåsan nå!

Natur og Ungdom, samlet til Landsmøte 9.-12.januar, krever at Jødahlsmåsan vernes, og at alle industrielle inngrep reverseres. Ikke bare er Jødahlsmåsan en svært verdifull myr, vern er også viktig i denne saken med tanke på biologisk mangfold og CO2-utslipp.

Det har i over hundre år blitt hentet ut torv fra Jødahlsmåsan (Flakstadmåsan på folkemunne) til bærekraftig bruk for husdyr lokalt. Nå vil selskapet Degernes Torvstrøfabrikk (DTF), heleid av Felleskjøpet, drive bruket mer industrielt ved å harve. Det vil si at det tas ut torv, som skal distribueres til hele Norden. Det er mange problemer knyttet til denne industrielle høstingen av myra, først og fremst knyttet til jordbruk, biologisk mangfold og CO2-utslipp. Jødahlsmåsan, den viktigste gjenværende og tilnærmet inntakte torvmyra i lavlandet i Akershus står i umiddelbar fare for å forsvinne for all framtid.

Etter kartleggingen i 2003 av det biologiske mangfoldet i Nes, fikk myra verdi A som høgmyr av nasjonal verdi, og dermed ansett for å være «svært verdifull». Det er registrert 80 forskjellige fuglearter, hvorav 13 er på rødlista. Tidligere har også den kritisk truede fuglenarten hortulan hatt tilholdssted i området, og myra er perfekt for reetablering av bestanden. Hortulan er en av våre aller mest utrydningstruede spurvearter, og det er anslått at det kun finnes 150 par igjen i hele Norge. Arten er i rask tilbakegang også i resten av Europa. Med en slik hurtig reduksjon av eksemplarer står hortulanen i fare for å være utryddet i løpet av tre generasjoner. Bevaring av Jødahlsmåsan er dermed viktig for å bevare hortulanfuglen.

Myra er også knyttet til vernet sumpgranskog. Den vil trolig bli sterkt påvirket av dreneringen. Jødahlsmåsan burde vernes og den industrielle næringsvirksomheten må stanses ettersom den planlagte driften bryter med naturmangfoldloven på flere punkter. Påbegynt grøfting og andre ødeleggende tiltak må tilbakestilles straks.

Myr ansees som fossilt eller semifossilt, ettersom 1 dekar myr med 1 meter tykt torvlag binder 275 tonn CO2. Arealet som driftes av DTF er på 1140 dekar, og har et anslått torvlag på to meter på midten. Med den omdanningsgraden myra har binder den dermed 292 000 tonn CO2. Det ville være en katastrofe å slippe denne mengden klimagasser ut i atmosfæren.

I 2009 laget Direktoratet for Naturforvaltning en handlingsplan for økning av hekkebestanden til hortulan. Da er det skremmende å se at myndighetene er villige til å totalvrake et av de aller siste områdene for reetablering av arten.

Natur og Ungdom krever at alle industrielle inngrep av Jødahlsmåsan reverseres, og myra må gis varig vern. De biologiske verdiene må ivaretas, og de store utslippene må forhindres.