fbpx
Delegater på Natur og Ungdoms landsmøte 2017
Delegater på Natur og Ungdoms landsmøte 2017

Natur og Ungdom 2017

18.01.2017 av Natur og Ungdom

Det er ikke mangel på miljøsaker å jobbe med, men Natur og Ungdom må prioritere noen over andre. For 2017 har landsmøtet valgt at sentralstyret skal prioritere å jobbe med disse sakene.

Selv om sentralstyret i hovedsak jobber med disse sakene, jobber våre lokal- og fylkeslag rundt om i hele landet med mange andre saker også. Den vanligste måten Natur og Ungdom jobber med en sak på er å spre informasjon og skape oppmerksomhet rundt saken, møte politikere for å fremme våre syn og prøve å få politiske parti til å ta standpunkt i sakene.

  • Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Ingen dumping av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord
  • Miljøvennlige samferdselsløsninger over hele landet og ingen ny tredje rullebane på Gardermoen
  • Klimasøksmål Arktis
  • Styrke det miljøvennlige kystfisket
  • Natur og Ungdom fyller 50 år

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike, med gyteområder for verdens siste store torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og viktige bestander av sjøfugl og sjøpattedyr. Skal vi løse klimakrisa, og beskytte viktige naturverdier, er olja nødt til å bli liggende i bakken, og særlig i våre mest sårbare områder. Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og Krf og Venstre slår fast at Lofoten, Vesterålen og Senja er vernet mot oljeboring fram til stortingsvalget i 2017. I september 2017 er det igjen Stortingsvalg, og vi må sikre et flertall mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. På landsmøtet sitt i april skal Arbeiderpartiet ta opp spørsmålet på nytt.

Ingen dumping av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord
Regjeringen har gitt tillatelse til å dumpe gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden. Dumping av gruveavfall innebærer store konsekvenser for verdifulle og sårbare økosystemer. Norske fjorder, skoger og unike naturområder er viktige for å ta vare på artene som lever der, og er viktig for det norske naturmangfoldet. Det kan ikke åpnes for dumping av gruveavfall i norske fjorder eller lempes på vernet av verdifulle naturområder.

Ingen ny tredje rullebane på Gardermoen og miljøvennlige samferdsels-løsninger over hele landet.
Transport står for en tredjedel av Norges klimagassutslipp og rundt halvparten i de store byene. Skal vi løse klimaproblemet må bil- og flytrafikken reduseres og vi må satse på kollektivtransport, sykkel, gange og bedre arealplanlegging. Regjeringen har satset på samferdsel, men jernbanesatsing kutter ikke klimagassutslipp når det i tillegg kommer nye, store firefelts motorveger. I 2017 vedtas Nasjonal Transportplan 2018-2029, som vil legge føringene for de neste 12 årene med samferdselsprosjekter i Norge. Vi vil blant annet jobbe for at det ikke skal komme en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Klimasøksmål Arktis
Oljeindustrien er på vei lenger nordover, og i 2016 delte regjeringen ut tillatelser til å utvinne olje i Barentshavet sørøst. Det er første gang på 20 år at man åpner nye områder for oljeindustrien. Natur og Ungdom og Greenpeace, sammen med en koalisjon av andre miljøorganisasjoner, har nå tatt dette til retten for brudd på grunnlovens miljøparagraf. Saken kan komme opp i tingretten i Oslo før sommeren 2017.

Styrke det miljøvennlige kystfisket
Salg av fisk er Norges nest største eksportnæring etter olje. Politikerne legger opp til en stadig mindre miljøvennlig fiskeripolitikk, som svekker kystsamfunn og ungdoms muligheter til å komme inn i næringa. Et kystnært fiske med mindre fiskebåter som bruker passive redskaper er mest skånsomt mot fiskebestandene, og også det mest klimavennlige. Omlegging av fiskeflåten til færre og større fiskebåter utarmer kystsamfunn og gir oss en mindre miljøvennlig fiskerinæring.

Natur og Ungdom fyller 50 år
Natur og Ungdom ble stiftet 18. november 1967 og fyller med dette 50 år i 2017. Vi vil markere dette med en landsdekkende jubileumsfeiring, og benytte mulighetene til å vise fram saker som har vært viktige for Natur og Ungdom gjennom alle disse årene, både sentralt og lokalt. Høsten 2017 vil det komme ut en jubileumsbok som viser Natur og Ungdoms arbeid og rolle i miljøpolitikken gjennom femti år. Boken skrives av Ingrid Røise Kielland

Vi gleder oss til et nytt år med miljøkamper og seire. Bli med på laget om du ikke er det allerede!