fbpx

Tre miljøkrav til den nye Oslo-benken

03.10.2013 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: 19 representanter er valgt til å representere Norges hovedstad på tinget. Oslo Natur og Ungdom krever at de ser seg sitt ansvar verdig og tar miljøspørsmålet på alvor. Vi krever tre tiltak; en sterk satsning på kollektivtrafikk og restriktive tiltak for kutt i privatbilismen, en ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo og en fullstendig utbygging av intercity-trianglet innen 2025.

(Uttalelse fra representantskapsmøte i Oslo Natur og Ungdom 17. september 2013)

Som Norges største by og hovedstad har vi et ansvar for å være frempå og komme med nye idéer og bedre løsninger, spesielt på miljøspørsmålet. Oslo-benken, representanter fra en foregangsby innen kollektivtransport og miljøvennlig tenkning, har et ansvar. De må vise vilje til forandring, vilje til å sette folk først og å prioritere for folk flest, de som vil ta skade av høye utslipp og store klimaendringer.

Det er mange tiltak som trengs. Stortinget, og da spesielt Oslo-benken, har et ansvar for å fremme og støtte de gode forslagene som bidrar til kutting av utslipp i kommunene, byene og tettstedene. Et viktig tiltak da er å få ned privatbilismen. Det må satses tungt på kollektivtransport, man må følge opp med restriktive tiltak på privatbilismen og det må tenkes nytt med byplanlegging, som å legge opp til bilfrie gater, parker og ikke minst å unngå kjøpesentre som er avhengig av bil. Senkning i privatbilismen gjøres best ved en helhetlig tenkning og må priorites høyt.

For å kunne ta høyde for hovedstadens befolkningsvekst, må det bygges en ny sentrumstunnel for T-bane. Oslo har et gjennomgående godt kollektivtilbud i forhold til resten av landet, men for at det skal fortsette å være et godt alternativ til bil, og på langsikt det beste alternativet for reisende, må det satses. Vi ser mot en situasjon hvor kollektivnettet kan falle sammen grunnet manglende kapasitet, og det er nå det kan gjøres noe med. En sentrumstunnel vil muliggjøre flere avganger per time og hjelpe stort med ta befolkningsveksten kollektivt, slik Klimaforliket krever.

Et viktig skritt i å få ned utslipp fra transport og å lette presset mot Oslo, er en fullstendig utbygging av Intercity-trianglet. En slik utbygging vil gjøre det effektivt å reise til storbyene uten bil og effektivisere godstransporten. For å gi størst effekt er det viktig at dette kommer i stand så fort som mulig. Dette er prosjekt som fortsetter å bli utsatt, men nå er det på tide at det nye Stortinget setter inn støtet.

Oslo Natur og Ungdom krever at Oslo-benken jobber for kutt i privatbilismen, ny sentrumstunnel for T-bane og et fullstendig utbygd Intercity-triangel innen 2025. Vi vil se Oslo i bresjen for et kollektivt Norge!