fbpx

E18 – Et potensielt monster

14.03.2014 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: Planene som foreligger for utbygging av ny E18 i Bærum er forkastelige. Nye E18 ser i dag ut til å koste svimlende 40 milliarder kroner, og vil føre til økt privatbilisme og økte klimagassutslipp, stikk i strid med Klimaforliket. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever en betydelig slanking av utbyggingsplanene for ny E18, og at utbygging av kollektivtrafikk i Oslo-området prioriteres over vei.

Oslo Natur og Ungdom har forståelse for at det er behov for å ta visse grep rundt E18 mellom Lysaker og Slependen. Utbyggingsplanene som foreligger for ny E18 i dag har imidlertid store negative konsekvenser for klima og miljø, og det er særlig tre momenter vi reagerer kraftig på: Utbygging av ny E18 vil etter Ruters anslag medføre en økning i privatbilisme, den forverrer situasjonen for kollektivtransport og, aller viktigst, bidrar til at både lokale og nasjonale klima- og miljømål ikke nås.

Kø på innfartsveiene til E18 er noe av det som forårsaker mest forsinkelser for kollektivtransporten. Ved økt biltrafikk vil det som naturlig konsekvens også bli flere biler på innfartsveiene og mer forsinkelser. Dette er et av hovedmomentene Ruter peker på i sin uttalelse om effektene for kollektivtransporten med planlagt E18.

Etter Ruters anslag vil ikke veien på lang sikt ha noen positiv effekt på reisetid inn til Oslo. Det er også sterkt grunnlag til å tro at den samlede trafikken vil øke såpass hvis man foretar denne ombyggingen at selv for privatbilismen vil man ikke oppleve en kortere reisetid. Utbyggingen av E18 vil være å bruke 40 milliarder på å la mange flere stå like lenge i kø, uten at kollektivtransporten, eller privatbilismen nødvendigvis vil gå noe raskere.

Vi kan ikke bruke 40 milliarder på et tiltak som øker klimagassutslippene, uten på noen måte fremme kollektive reisemåter. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever at politikere i Oslo og Akershus arbeider for å slanke E18-planene betraktelig, og at tiltak for kollektivtrafikken prioriteres over kapasitetsutvidelser for privatbilismen.