fbpx

Gode miljøsignaler fra Oslo bystyre

19.06.2014 av Natur og Ungdom

Et flertall i Oslo bystyre mener kostnadene fra E18-utbyggingen i Vestkorridoren må reduseres betydelig, og at Oslopakke 3 må reforhandles for å sikre at en større andel av pengene går til ny t-banetunnel. - Dette er et vedtak vi er svært fornøyde med, sier leder av Oslo NU, Ida Morén Strømsø.

Det var i forbindelse med Oslo kommunes høringsuttalelse for handlingsprogram til Oslopakke 3 at bystyret kom med disse bemerkningene.

Utbygging av E18 i Vestkorridoren er en sak både Oslo og Akershus Natur og Ungdom har jobbet med over lengre tid. Utbyggingen vil koste om lag 40 milliarder kroner, slik planene foreligger i dag. I tillegg vil utbyggingen gi en voldsom kapasitetsøkning for privatbilister, noe som både truer Oslo kommunes egne klimamål og Klimaforlikets mål om at all økning i persontrafikk skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel.

– En reforhandling av Oslopakke 3 må sikre en omfattende nedskalering av E18-prosjektet. Vi har forståelse for at det er behov for å ta grep om E18, men det kan ikke innebære kapasitetsøkning for privatbilisme. Utbyggingen må i all hovedsak sikre større prioritering for kollektivtrafikk og syklister på E18, sier Strømsø.

Oslo Natur og Ungdom mener at det største problemet med Oslopakke 3 er at andelen som går til veiprosjekter er for høyt, og at en reforhandling må sikre at en større andel går til kollektivtrafikk.

– Det bør i reforhandlingen settes av betydelige midler til utbygging av ny t-banetunnel i Oslo, noe det er et skrikende behov for om man skal nå klimamålene. I tillegg må reforhandlingen sikre flere restriktive tiltak mot privatbilismen, blant annet rushtidsavgift i bomringen, avslutter Strømsø.

Les mer om bystyrets vedtak i Osloby og hos NRK Østlandssendingen.