Klimaseminar for studenter 2020

29.06.2020 av Jannicke Totland

Vil du lære mer om hvordan DU kan bidra, både på ditt studiested og i samfunnet for øvrig - og komme ut av karantene for å møte andre engasjerte studenter fra hele landet? Bli med på Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms gratis Klimaseminaret for studenter 18 - 20 september i Oslo!

Studentenes kamp for klima og natur kommer ut av karantene i høst med Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms gratis klimaseminar!

Koronakrisa har vært alvorlig og utfordrende, ikke minst for studenter. Men verden står også overfor en eskalerende natur- og klimakrise. Tap av natur er en av hovedårsakene til økende pandemier, og bærekraft og beredskap må ses i sammenheng. Studentene kan utgjøre en forskjell i denne felles kampen for framtida!

Tema for årets seminar er biologisk mangfold, med et spennende program både faglig og sosialt! Her får vi tid til å bli godt kjent, jobbe aktivt med fagstoffet samt lære mer om tema som:

 • Hvordan møte klimaendringer og tap av naturmangfold gjennom transformativ endring (med Karen O´Brien, UiO og FNs klimapanel)
 • Hvordan stoppe insektdød (med Rannveig Jacobsen, Norsk institutt for naturforskning)
 • Biomangfold, klima og urfolks rettigheter i Norge og Amazonas (med bl.a. Truls Gulowsen, Regnskogfondet)
 • Klimasøksmålet og kampanjer mot oljeboring i Arktis
 • “Giftige løgner”: om å avsløre miljøkriminalitet og anmelde oljeselskap (med Thor Due, Natur og Ungdom)
 • Hva man kan gjøre for å spre naturglede og verne naturområder (med bl.a. Hanna Støstad, biolog i Naturvernforbundet og forfatterne bak boka “Eventyrlig Evolusjon”)
 • Plast i havet og årets TV-aksjon

Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Meld deg på her: https://forms.gle/7gfQJwY5sBKJGYJ58 

Endelig program kommer før seminaret. Det vil være mulig å delta digital hvis du ikke kan/vil reise til Oslo.

Følg arrangementet på Facebook her: https://www.facebook.com/events/2874584816107691/

PRAKTISK

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen lørdag. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det oppfordres å reise så miljøvennlig som mulig.

Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag.

Er du ikke medlem i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet? Meld deg inn her

Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise opptil 2000,- per reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet på adf@naturvernforbundet.no

Overnatting: Tilbys så mange som mulig på Anker Hotell fredag til søndag. Her er det førstemann til mølla som gjelder! De som kan sikre egen overnatting i Oslo oppfordres til å gjøre det. 

Finn DIN nærmeste studentgruppe på nu.no/student!

Klimaseminaret 2018. Foto: Anny Quale

 

ENGLISH

Students’ climate activism is coming out of quarantine this autumn with our free climate seminar!

Do you want to learn more about how YOU can contribute, both at your institution and in society generally – and get out of quarantine/lockdown to meet other students from all over Norway? Then register for Friends of the Earth and Young Friends of the Earth Norway’s free Student Climate Seminar 18th-20th September in Oslo!

The corona pandemic has been serious and challenging, not least for students. But the world is still facing an escalating nature and climate emergency. Loss of biodiversity is one of the main causes of increasing pandemics, and sustainability and societal preparedness have to be understood as linked phenomena. Students can make a difference in this common struggle for our future!

The conference will be mostly in Norwegian but we will help with translation for those who need it. Register here: https://forms.gle/7gfQJwY5sBKJGYJ58

This year’s theme will be biodiversity, with an exciting program both academically and socially! Some of the issues we will discuss are:

 • How to face climate change and biodiversity loss through transformative change (with Karen O´Brien, UiO and the IPCC)
 • How to stop extinction of insects (with Rannveig Jacobsen)
 • Biodiversity, climate change and indigenous rights in Norway and the Amazon (with among others Truls Gulowsen, Rainforest Foundation)
 • The Norwegian climate lawsuit (coming to the Supreme Court in November) and campaigning against oil drilling in the Arctic
 • “Toxic lies” – about revealing environmental crime and reporting oil companies (with Thor Due, Natur og Ungdom)
 • What you can do to spread interest in nature and protect important biodiversity sites (with among others Hann Støstad, biologist at Friends of the Earth Norway and author of “Enchatning Evolution”
 • Ocean plastic waste and this year’s ‘TV Action’ to support WWF’s work against plastic pollution

The final program will be released before the seminar. It will be possible to participate digitally if you can’t or don’t want to travel to Oslo.

Follow the event on Facebook here: https://www.facebook.com/events/2874584816107691/

Food: There will be free lunches on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: We can cover some travel expenses. We recommend students to travel together. Members in student groups can cover their travel expenses through their student group. If you aren’t a member, you can join either Young Friends of the Earth or Friends of the Earth at https://nu.no/medlem or https://naturvernforbundet.no/medlem! Student members who aren’t linked to a particular student group can apply for travel expenses.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants who cannot secure their own accommodation in Oslo as possible (first come, first serve) for Friday and Saturday night. Contact adf@naturvernforbundet.no if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday, or for more information about the seminar.

Find YOUR nearest student group at nu.no/student!