fbpx

En seier for kystflåten og klimaet!

16.10.2012 av Natur og Ungdom

I statsbudsjettet, som ble lagt fram sist uke, blir det slått fast at fiskeflåten ikke lenger blir fritatt fra å betale CO2-avgift.

I statsbudsjettet, som ble lagt fram sist uke, blir det slått fast at fiskeflåten ikke lenger blir fritatt fra å betale CO2-avgift.

Den norske fiskeflåtens klimagassutslipp har økt jevnt de siste tjue årene og står i dag for om lag 2,5% av de norske utslippene. Fram til nå har flåten vært fritatt fra å betale CO2-avgift på utslippene gjennom en refusjonsordning. I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2013 kommer det fram at dette fritaket vil falle delvis bort over nyttår. Avgiften vil bli liggende på om lag 50 kroner per tonn. I følge finansdepartementet innebærer dette utgifter for flåten på rundt 30 millioner kroner i året.

Refusjonsordningen har helt klart minket motivasjonen hos fiskeflåten til å få gjennomført utslippsreduserende tiltak og Natur og Ungdom er svært fornøyde med at den nå reduseres, slik at det lønner seg å være klimavennlige i fiskeflåten.

Det er tydelig at det er noen typer fiske slipper ut langt mer klimagasser enn andre. Utslipp fra kystflåten per tonn fanget fisk er med dagens drift og fangstmønster betydelig lavere enn utslippene fra de havgående industribåtene. Natur og Ungdom er derfor glad for at regjeringen også foreslår å kompensere for de økte utgiftene ved å fjerne kystavgiften.

Kystavgiften er en avgift pålagt fartøy ved innseiling til eller utseiling fra norsk indre farvann og for fartøy som kun seiler innenriks. Når kystavgiften fjernes vil det dekke inn for beløpet kystflåten må ut med i CO2-avgifter. NU mener dette er et steg i riktig retning da den største byrden havner der hvor forurensingen er størst samt at fjerningen av kystavgifta også gir et insentiv til mer ilandføring av fisk i Norge.