fbpx
David Rivas på kystfiske i Andfjorden
David Rivas på kystfiske i Andfjorden

– Spikeren i kista for rekruttering og et miljøvennlig kystfiske

30.04.2015 av Natur og Ungdom

- Tveteråsutvalgets forslag til endringer i fiskerinæringa vil føre til færre og større fiskebåter. Det blir spikeren i kista for et miljøvennlig kystfiske der unge kan etablere, mener Natur og Ungdom. Les våre innspill til utredningen her:

Oppsummering av Natur og Ungdoms innspill til NOU 2014:16 – Sjømatindustrien

Sjømatindustriutvalgets utredning skal danne bakgrunnen for en stortingsmelding om norsk sjømat høsten 2015. 30. april gikk høringsfristen for å komme med innspil ut. Natur og Ungdom mener utvalgets utredning foreslår en rekke endringer for den norske fiskeflåten som vil være feil vei å gå for rekruttering og et miljøvennlig fiske.

Utvalget foreslår bl.a. friere omsetning av fiskekvoter, oppheving av dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, samt fjerning av aktivitetskravet i deltakerloven som sikrer at bare aktive fiskere i Norge kan eie fiskefartøy- og kvote. Natur og Ungdom mener disse forslagene vil være feil vei å gå for fiskerinæringa av følgende årsaker:

  • I dag blir det stadig færre fiskere i Norge, og gjennomsnittsalderen går opp. I den minste kystflåten, hvor det ikke er åpnet for kjøp og salg av strukturkvoter, opplever man derimot stor pågang av ungdom som etablerer seg med egen båt. Grunnen er at de ikke trenger å kjøpe dyr kvote som i andre flåtegrupper. Denne rekrutteringsarenaen trues av Sjømatindustriutvalgets politikk med friere omsetning av kvoter.
  • Unge har ikke råd til fiskekvote i de flåtegruppene hvor kvotene er omsettelige i dag. Fjerner man dagens begrensninger på kvotetak og hvem som kan eie kvoter, vil kvotene gå til de med størst betalingsvilje. Unge sitter ikke på egenkapitalen til å finansiere kvotekjøp, og vil nødig gjøre seg selv til gjeldsslaver for å komme inn i næringa.
  • De største båtene i havfiskeflåten fisker i dag med et CO2-utslipp per fangst som er 4-5 ganger høyere enn på båtene i kystflåten. Hvis fiskeindustri og store båter kan kjøpe kvotene til mindre båter, vil vi få en mer klimafiendtlig fiskeflåte. Fiskerinæringa står i dag for nesten like store utslipp som innenriks flytrafikk, av dette står de havgående fiskebåtene for en betydelig del. Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 40 % innen 2030, å legge opp til at fisket skal foregå på færre, større båter med høyere utslipp er i strid med målet om utslippsreduksjon.
  • Kystbåter bruker passive redskaper som juksa, line og garn, og det gir en skånsom beskatning av fiskebestandene ettersom man er spesialisert på å fange gytemoden fisk i rett størrelse. Havfiskeflåtens bruk av aktive redskaper som trål gir til sammenligning stor bifangst av småfisk. Hvis fisket legges om til å å foregå på større båter med aktive redskaper vil dette gi større beskatning av småfisk og resultatet vil bli mindre bestander.
  • Natur og Ungdom frykter at ved å svekke regelverket som slår fast at norske fiskeriressurser skal eies av aktive fiskere svekkes forhandlingsposisjonene til Norge i EØS dramatisk. Med så stor usikkerhet som det er blitt om premissene for nasjonalt eierskap over retten til å høste av norske fiskeressurser, bør man ikke fjerne aktivitetskravet i deltakerloven.

Natur og Ungdom mener utforming av fiskeripolitikk må basere seg på rettferdighet mellom generasjonene. Vi må sikre fiskebestander vi kan høste et bærekraftig overskudd av også i framtida, samt redusere klimagassutslippene. Vi må også sikre at ungdom også i framtida kan etablere seg som fiskere og skape fornybare, klimavennlige arbeidsplasser langs hele kysten.

NOU 2014:16 Sjømatindustrien gir oss ikke denne politikken. Natur og Ungdom mener de nevnte forslagene må forkastes, og at man heller satser på kystflåten ettersom den fisker med minst miljøbelastning og gir unge muligheten for å etablere seg på egen båt som produsenter av bærekraftig sjømat.

For mer info, kontakt

46892288/Gaute Eiterjord, 2. nestleder i Natur og Ungdom