fbpx

Alternativer til sjødeponi

06.05.2015 av Natur og Ungdom

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

 

Sjødeponi er omstridt

Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift er svært omstridt internasjonalt. Det er kun fem land som benytter seg av sjødeponi, Norge, Indonesia, Papua Ny-Guinea, Chile og Tyrkia. I flere av disse landene pågår nå en debatt om sjødeponi skal bli historie, men denne debatten finnes ikke i Norge.

I Norge finnes det svært få gode argumenter for å fortsette den gammeldagse og svært lite bærekraftige formen for avfallshåndtering som sjødeponi er. Fjordøkosystemer settes på spill, samerettigheter undergraves i de nordlige prosjektene og fiskerinæringer risikeres, kun for kortsiktig profitt.

Den økte skepsisen mot sjødeponering gjør at det i mange land utvikles nye og bedre måter å behandle avfallet på, enten det er avfallsminimering, tilbakefylling i gruver, eller å nyttegjøre seg av avfallet i andre produkter.

Alternativ bruk av avgang og gråberg

Verdifullt materiale blir behandlet som avfall og skaper store miljøproblem i stedet for at ressursene blir brukt til andre formål. Det må være en sentral målsetning å etablere et økonomisk og juridisk rammeverk som sikrer alternativ bruk av gruveavgang.

For eksempel vil et krav om alternativ bruk av gruveavgang kunne sørge for at gruveavgang i riktig format ville kunne brukes som pukk og grus, veiprosjekter og til og med overdekksmasse i allerede ødelagte fjorder.  I USA har man til og med greid å trekke de giftige stoffene ut av gruveavgangen, dehydrere restavfallet og lage det om til mursteiner til boligbygging. En positiv bieffekt av å bruke gruveavgang som substitutt for sement er kuttene i CO2-utslipp fra sementindustrien. Sementindustrien (Ordinary Portland Cement, OPC) står for om lag 7% av verdens klimagassutslipp. På denne måten slipper man både nye unødvendige naturinngrep samtidig som man senker sine CO2-utslipp.

Redusert utvinningstakt

Utvinningstakten for en gruve vil påvirke muligheten til avfallsminimering. Det er for eksempel enklere å finne alternative bruksområder og større utvinningsgrad for 2 millioner tonn gruveavgang i året enn for 6 millioner tonn gruveavgang.

Tilbakefylling

Det som er igjen etter god ressursutnytting og alternativ bruk, bør som hovedregel bli ført tilbake i gruva gjennom seksjonering av gruven. Avgangen prosesseres til en fastere masse og dumpes så i «tømte» gruvearealer. Gruvene må være tilpasset dette fordi man må drive gruva seksjonert. I mellomtiden må avfalelt lagres på landdeponi. I den norske mineralstrategien åpnes det for at Norske gruver også skal benytte seg av denne teknologien. Et av argumentene som hyppigst brukes av industrien for å hindre økt benyttelse av tilbakefylling er at det vil oppstå komplikasjoner ved en eventuell gjenåpning av gjenfylte gruvearealer.

Usynlig gruve

I underjordiske gruver blir mindre av steinmassen avfall, sammenlignet med den åpne gruveindustriens 73% avfall. Prosenten avfall avhenger av hvor rik malmen som utvinnes er og hvor mye gråberg massen består av.  I en usynlig gruve vil prosesseringen av avfallet foregå nede i selve gruva, og i en gruve med lav avfallsprosent vil ikke noe komme til overflaten. Man reduserer også energibruken til transport. Derfor er underjordiske gruver en mye bedre løsning for miljøet. Grunnen til at det ikke er så vanlig i dag er at det er en dyrere metode for gruveindustrien.

Dehydrering av avgang

Selskapet Molycorp i USA har begynt å benytte seg av en metode der man dehydrerer gruveavgangen til en fastere masse eller «paste». Denne teknikken gjør at avfallet kan stables, ergo er avfallet mye mer plasseffektivt. Risikoen for farlige lekkasjer av avgang minker også drastisk, og metoden er gjerne billigere enn tradisjonell lagring i dammer, som er vanlig i resten av verden.

Urban mining

I energindustrien har man funnet erstattere for de begrensede, og forurensende fossile ressursene med fornybar energi. Man har fortsatt til gode å finne en erstatter for metallressursene, som en dag tar slutt. Derfor er urban mining svært viktig i dag og tiden som kommer. Urban mining er resirkulering av metallkomponenter i elektronisk utstyr, som gull (Au) og litium (Li).

Det levner ingen tvil om at det finnes mye bedre muligheter for avfallshåndering av gruveavgang enn sjødeponi. Natur og Ungdom krever at politikerne ilegger gruveindustrien strenge miljøkrav. Dagens praksis hvor gruveindustrien har nærmest frie tøyler må avsluttes, dette skjer på bekostning av verdifull natur og kan ikke lenger tolereres.