fbpx

Sjømatmelding peker ut feil kurs

06.02.2016 av Natur og Ungdom

Å svekke trålernes forpliktelser til kysten er å svekke det miljøvennlige kystfisket. Natur og Ungdom ber Stortinget sende meldinga tilbake til regjeringa.

Natur og Ungdom deltok denne uka på Næringskomitéens stortingshøring om Sjømatindustrimeldinga. Saksordfører Frank Bakke-Jensen (H) og komitéleder Geir Pollestad (Sp) ble overrakt en torsk som påminning om å ta vare på det miljøvennlige kystfisket.

Natur og Ungdom mener det er bra at regjeringa vil satse på fiskenæringa, og jobbe med blant annet bedre råstoffutnyttelse og økt sjømatkonsum. Men meldinga inneholder også forslag som vil være fatale for det miljøvennlige kystfisket. Å regionalisere leveringsplikten vil føre til sentralisering av landanlegg, og dermed gjøre det vanskelig for deler av kystflåten å få levert fisken sin. I stortingsmeldinga er det foreslått å fjerne bearbeidingsplikten. Dette vil føre til mindre lokalprodusert fiskefilet.

Forutsetninga for å tillate trål var i sin tid nevnte forpliktelser overfor kysten. Den siste tida har politikerne latt trålerne slippe unna forpliktelsene. Men framfor å få pliktene til å fungere etter hensikten, innstiller regjeringa på å svekke pliktene. For de trålerne som ikke leverer lokalt, bør man kreve at kvotene overføres tilbake til lokalsamfunnene de kom fra, og tildeles unge som vil etablere seg. Det er en gyllen mulighet til å styrke rekruttering og gi oss et mer miljøvennlig fiske.

Å svekke kystfisket er dårlig miljøpolitikk fordi:

  • Rekruttering viderefører miljøvennlig fiske: I dag blir det stadig færre fiskere i Norge, og gjennomsnittsalderen går opp. I den minste kystflåten, hvor det ikke er åpnet for kjøp og salg av strukturkvoter, opplever man derimot stor pågang av ungdom som etablerer seg med egen båt. Grunnen er at de ikke trenger å kjøpe dyr kvote som i andre flåtegrupper. For å holde det miljøvennlige kystfisket i hevd er rekruttering avgjørende. For å sikre rekrutteringa i årene som kommer, bør ikke forslag som svekker den minste kystflåten settes ut i livet.
  • Kystfisket er klimavennlig: De største båtene i havfiskeflåten fisker i dag med et CO2-utslipp per fangst som er 4-5 ganger høyere enn på båtene i kystflåten. Fiskerinæringa står i dag for nesten like store utslipp som all innenriks flytrafikk, og av dette står de havgående fiskebåtene for en betydelig del. Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 40 % innen 2030, og å legge opp til at fisket skal foregå på færre, større båter med større utslipp er i strid med målet om utslippsreduksjon.
  • Kystfisket er naturvennlig: Kystbåter bruker passive redskaper som juksa, line og garn, og det gir en skånsom beskatning av fiskebestandene ettersom man er spesialisert på å fange gytemoden fisk i rett størrelse. Havfiskeflåtens bruk av aktive redskaper som trål gir til sammenligning stor bifangst av småfisk. Hvis fisket legges om til å foregå på større båter med aktive redskaper vil dette gi større beskatning av småfisk og resultatet vil bli mindre bestander.

Natur og Ungdom krever:
Leveringsplikten og bearbeidingsplikten må håndheves, ikke svekkes. Trålere som ikke oppfyller pliktene må levere kvotene tilbake til kystsamfunn og dermed gi mulighet til etablering for unge fiskere. Meldinga må sendes tilbake til regjeringa. Forslagene om å svekke kystfisket må avvises, til fordel for krav om tiltak som tar vare på denne flåtens miljøvennlige høsting av havets goder.

Hele innspillet ligger som nedlastbar PDF i høyre marg.