fbpx

– Ivareta fisken, fiskerne og felleskapet

17.03.2016 av Natur og Ungdom

En ny kommisjon skal vurdere trålernes plikter til kysten. Natur og Ungdom mener det haster å få slutt på trålselskapenes ran av fiskeriressursene. De som ikke følger reglene, må gi kvotene tilbake til kystsamfunn og unge som vil starte med fiske.

Stortingets Næringskomité la i dag fram sin innstilling i saken om sjømatindustrimeldinga. Regjeringens forslag avvises, og komitéen foreslår heller å sette ned en kommisjon som skal vurdere pliktene trålerne har ovenfor kystsamfunnene. Natur og Ungdom er glad for at leveringsplikta ikke regionaliseres, men forventer at kommisjonens arbeid fører til bedre håndheving av trålernes forpliktelser.

– Det haster å få på plass strengere krav for trålerne. Leveringsplikta må håndheves strengt. Trålere som slipper unna pliktene bør levere kvotene sine tilbake til kystsamfunnene, og disse må tildeles unge fiskere som vil etablere seg. En slik løsning er en gyllen mulighet til å styrke rekruttering og gi oss et mer miljøvennlig fiske, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær

Miljøorganisasjonen forventer at kommisjonen utreder hvordan pliktene kan håndheves og styrkes. Å svekke pliktene er å svekke det miljøvennlige kystfisket.

– Å gå i en retning av et svekket kystfiske vil ødelegge både fiskebestander og lokalsamfunn, og sende utslippene fra norsk fiske i været. Derfor må rettighetene til kystsamfunnene styrkes,sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

– Naturressursene trålerbaronene høster av tilhører fellesskapet. Da må lokalbefolkningen få sin del av kaka. Dagens leverings- og bearbeidingsplikt må forbedres, for fiskernes, fiskens og fellesskapets beste, avslutter Skjoldvær.