fbpx
Ylva Eline Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom
Ylva Eline Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom

Jubler for oppdretts-nei i Kvænangsfjorden

29.08.2016 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom jubler or at Fylkesmannen i Troms sier nei til oppdrett i Kvænangsfjorden. - Dette er en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden, stadfester Ylva Elene Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom

Natur & Ungdom og Naturvernforbundet i Troms jubler for at Fylkesmannen nå omgjør vedtaket i Kvænangen kommunestyre om å gi dispensasjon  fra kystsoneplanen til oppdrett ved Spildra Øst. – Dette er en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden, stadfester Ylva Elene Johansen, som sitter i styret i Nordreisa Natur og Ungdom.

– Dette er en viktig avklaring i forholdet mellom oppdrett og tradisjonelt kystfiske. Oppdrettselskapene kan ikke få alle områdene de peker på, men til nå i denne saken har oppdretternes ønsker blitt oppfylt og fiskerne ikke hørt. Det er bra at Fylkesmannen ser dette og omgjør dette vedtaket som skapte store protester blant kystfiskerne i Kvænangen, fortsetter Johansen.

I fjor vedtok kommunestyret i Kvænangen i kystsoneplanen at området ved Spildra skulle være et fiskeriområde. Like etterpå ga de Marine Harvest dispensasjon fra planen til å drive oppdrett utenfor Spildra. Både Sametinget, Fiskarlaget Nord og Spildra Grendelag påklagde vedtaket, men Kvænangen valgte å stå på sitt vedtak. Saken er ble der etter oversendt til Fylkesmannen, som kom med den endelige avgjørelsen i dag.

– Vi må kunne stole på Kystsoneplanen som verktøy for å avgjøre hva som skal skje på kysten vår. Vedtaket om dispensasjon til Marine Harvest tilsidesatte hensynet til fiskeriene som ble gjort i kystsoneplanen. Derfor er Fylkesmannens avgjørelse utrolig viktig for at vi skal kunne ha en god forvaltning av arealene langs kysten vår. Når lokale fiskere har protesterer såpass sterkt, må konsekvensene denne lokaliteten vil ha undersøkes nærmere. Vi må få bedre dialog mellom oppdrettselskapet, fiskerne og kommunen, og det kan man få til i behandlinga av kystsoneplanen, ikke i en dispensasjonssak, sier Therese Hugstmyr Woie, nestleder i Naturvernforbundet Troms.

Natur & Ungdom og Naturvernforbundet mener tiden er kommer for at lakseoppdretten må inn i lukka anlegg. Ylva Elene Johansen i Natur og Ungdom har lenge bodd i Kvænangen i nærheten av Spildra. Hun sier at oppdretten i fjorden har gått hardt utover fisken i fjorden. Kvænangsfjorden er både gyteplass for torsk, et godt rekefelt, og en nasjonal laksefjord.

– Miljødirektoratet har kategorisert tilstanden for laksebestanden i Kvænangselva som dårlig på grunn av rømt oppdrettslaks. I tillegg føler kystfiskerne seg fortrengt, mens oppdretterne sier sameksistens er fullt mulig. Lakselus, rømming, sykdommer og forurensing er utfordringer som blir større og større. Hvis Marine Harvest absolutt trenger mer areal i Kvænangen får de komme med et lukka anlegg, avslutter Johansen.