Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

10.02.2018 av Tina Andersen Vågenes

Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I år avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. 17. april godkjente regjeringen dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står nesten 2500 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.Trykk her for å skrive deg på liste

 

Gruveselskapet Nussir ASA vil dumpe 17 lastebillass med giftig kobberavfall hver time, hvert år, i 20 år framover i Repparfjorden. Natur og Ungdom har fulgt saken tett over lengre tid og advart mot de store miljøskadene som vil følge av sjødeponi i dette området.

Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og hjem for flere andre store fiskebestander, inkludert gyteplass for den truede kysttorsken. Havforskningsinstituttet, Norges fremste forskningsmiljø på livet i havet, har gang på gang advart mot konsekvensene av å dumpe gruveavfall i fjorden. I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller. Små partikler vil spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer lengre ut i fjorden. Et sjødeponi dreper effektivt alt liv på havbunnen både i deponiområdet og i nærheten av deponiet. Norge er et av fem land som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen.

Skriv deg på aksjonsliste her

Gruveselskapet Nordic Mining fikk 17. april tillatelse til å dumpe et lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i Førdefjorden, annethvert minutt i 50 år framover. Til sammen vil dette bli over 250 millioner tonn. Havforskerne frykter at deponiet vil utrydde alt liv i en av Norges reneste fjorder.

Klima- og miljødepartementet godkjente planene til Nordic Mining om å bruke Førdefjorden som dumpingplass for gruveavfall til store protester. Natur og Ungdom lover regjeringen å stoppe prosjektet dersom de ikke snur. 

Dersom regjeringen tillater dumping av gruveavfall i fjordene arrangerer Natur og Ungdom sivilt ulydige aksjoner, for å vise politikerne og gruveselskapet at det er snakk om stor folkelig motstand. Vi trenger deg! På linken øverst i saken finner du et skjema du kan fylle ut hvis du vil vise din motstand gjennom disse aksjonene.

Deltakere på sivil ulydighetsaksjoner må ha fylt 15 år, og deltakere under 18 år må ha tillatelse fra foreldre for å aksjonere.

Det er ikke bindende å skrive seg opp på aksjonslista. Alle vil bli kontaktet av Natur og Ungdom i forkant av eventuelle aksjoner.