fbpx
Tsjernobylaksjon

Atomkrafttilførsel fra Russland – en kortsiktig og farlig løsning

24.04.2012 av Natur og Ungdom

Finnmark har hatt en enorm økning av energiforbruk i industri- og petroleumssektoren, og dette har ført til et stort underskudd på kraft. Statnetts svar er å forsyne Finnmark med atomkraft fra Kola-halvøya. Natur og Ungdom mener dette er en kortsiktig og farlig løsning på problemet.

De to eldste reaktorene på Kola atomkraftverk i Russland regnes som å være like farlige som reaktoren som eksploderte for 26 år siden på Tsjernobyl.Derfor må disse reaktorene stenges, og en import av kraft fra disse vil si en ustabil framtid for krafttilførsel i Finnmark.

Å forsyne Finnmark med skitten kraft fra Kola-halvøya i Russland er en kortsiktig løsning for å sikre forsyningssikkerheten. Norge bør gå foran i kampen for å stenge Kola atomkraftverk før det blir vår generasjons Tsjernobyl – ikke importere denne kjernekraften, sier Astrid Ståledotter Landstad, sentralstyret i Natur og Ungdom

For å hindre de alvorligste konsekvensene av klimakrisen, må forurensende energi erstattes med ren, fornybar energi, som vindkraft. Tiltross for at vi har et enormt vindkraftpotensial både i Nord-Norge og Nordvest-Russland er det lite som bygges ut. Årsaken til dette er de store utfordringene knyttet til logistikk, i tillegg til manglende investeringsvilje i prosjektene. Varanger kraft peker på at kraftoverføring fra Kola, vil svekke realiseringen av nasjonale klimaforpliktelser ved at de beste vindressursene forblir ubenyttet.

Vi må utvikle de fornybare energikildene i Barentsregionen, både på norsk og russisk side. Finnmark har et enormt vindkraftpotensiale, og dette må utnyttes. Å importere kjernekraft, vil hindre investeringslyst i utbyggingen av vindkraft i Finnmark, sier Landstad

Det er satt i gang et stort apparat for opprusting og utbygging av nett i Norge. Det er viktig at de beste løsningene blir valgt, både med tanke på å ivareta biologisk mangfold og på en ambisiøs utbygging av ny, fornybar energi.

Finnmark må rustes til en nødvendig utbygging på fornybart i regionen. Midlene til nett må brukes for å ruste opp nettet og øke nettkapasiteten i Finnmark. Å importere kraft fra Kola atomkraftverk, vil være en enkel løsning på kort sikt, men vil kunne forsinke en forsyning av grønn kraft på lang sikt, sier Landstad.