fbpx
Haldenreaktoren

Uttalelse: Steng Haldenreaktoren!

10.01.2013 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krever at Haldenreaktoren stenges og at konsesjonen ikke blir forlenget etter at den utløper i 2014. Hvert år produserer reaktoren circa 10 kilo livsfarlig avfall, styrker den internasjonale atomindustrien og forlenger levetiden til gamle utenlandske reaktorer.

Forskningsreaktoren i Halden drives av Institutt for Energiteknikk (IFE) og er en av verdens eldste reaktorer. I 2014 går driftskonsesjonen ut og IFE skal søke om tillatelse til å drive reaktoren enda lengre.  

På Haldenreaktoren drives et internasjonalt forskningsprosjekt kalt Haldenprosjektet, som er styrt av OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency. Samme organisasjon har blant annet jobbet for at atomkraft skal bli et klimatiltak under Kyotoprotokollen. Forskningen i Haldenprosjektet bestilles av ett eller flere land samlet og er hemmeligstemplet, noe som gjør det svært vanskelig for det sivile samfunnet å vite hva det faktisk forskes på ved Haldenreaktoren. Dette er problematisk fordi det gjør debatten om norsk innblanding i internasjonal atomindustri vanskeligere. Samtidig vet vi at mye av forskningen har styrket den internasjonale atomindustrien gjennom for eksempel forskning på hvordan brenselet kan utnyttes mer effektivt. Dette bidrar til økt aksept for en risikofylt energikilde, stikk i strid med norske politikeres ønske.

Natur og Ungdom mener det er feil å bruke norske forskningsmidler og våre smarteste hoder på forskning som styrker den internasjonale atomindustrien. Dette spesielt når det er bred politisk enighet i Norge om at atomkraft ikke er en energikilde vi skal satse på. Verden trenger en fornybarrevolusjon, og det er her vi må sette alle krefter inn, ikke på atomkraft.

I Nordvest-Russland, 20 mil fra norskegrensa, ligger et av verdens farligste atomkraftverk, Kola atomkraftverk. Norge har støttet Kola atomkraftverk i mange år, både økonomisk og gjennom Haldenreaktoren. Store deler av støtten til Kola atomkraftverk har vært knyttet til sikkerhet, men ikke all. IFE har blant annet gitt Kola atomkraftverk et system kalt SCORPIO-systemet. Dette har de selv innrømmet at ikke er knyttet til sikkerhet. Dette er i strid med stortingsvedtak om at all støtte til Kola må være knyttet til sikkerhet. Den norske støtten har også blitt brukt som et argument i Russland for å forlenge atomkraftverkets levetid.

Det arbeidet IFE gjør knyttet til sikkerhet, og forholdet mellom mennesker, teknologi og organisasjon, bør videreføres etter at Haldenreaktoren er stengt. Det er mulig å opprettholde et forskningsmiljø i Halden uten selve reaktoren, og det må allerede nå utarbeides en omleggingsplan. Norge har mange uløste utfordringer knyttet til behandling av ustabilt radioaktivt avfall, endelig deponi, stenging av atomanlegg og sikkerhet. Det er disse utfordringene våre atomfysikere skal bryne seg på når Haldenreaktoren stenges.

Natur og Ungdom krever at Haldenreaktoren stenges  når konsesjonen går ut og at det utarbeides en omleggingsplan for forskningsmiljøet i Halden med fokus på sikkerhet, avfallshåndtering og nedlegging av reaktoren. Arbeidet må starte nå!

For mer informasjon: 
Sindre Haakonsen, leder i Østfold Natur og Ungdom
Epost: ostfold(a)nu.no
Mobil: 95 74 90 55