fbpx

Rekordår for vinden

26.02.2013 av Natur og Ungdom

2012 ble et rekordår for produksjon av vindkraft i Norge. Det ble satt i drift 195,3 MW ny vindkraft og produsert til sammen mer enn 1,5 TWh, viser nye tall fra Norges vassdrag- og energidirektorat. Det ligger an til at denne økningen innen vindkraft vil fortsette. Natur og Ungdom ønsker den nye fornybare energien velkommen.

– Det at vi ser at produksjonen av vindkraft øker, mener vi er svært positivt. I Norge er halvparten av energiforbruket vårt basert på fossile energikilder som slipper ut klimagasser og skaper klimaendringer. Skal vi over til et mer bærekraftig samfunn, trenger vi en satsing på fornybar energi i Norge, sier Astrid Ståledotter Landstad fra sentralstyret til Natur og ungdom.

Norge er privilegert med et kjempepotensial for utbygging av vindkraft med sin langstrakte og forblåste kyst, og blant de beste vindforholdene i Europa. Men til nå har utvinningen av fornybar energi basert på vindkraft hatt en laber utvikling.

– Til tross for at 2012 var et rekordår for vindkraft, sto ikke denne produksjonen for mer enn 1,1 prosent av kraftproduksjonen i Norge. Skal vi få økt denne andelen, må vi utvikle teknologi og bygge ut mer av vindkraft. For å nå togradersmålet og bekjempe klimaendringene, må vi tenke globalt og handle lokalt. Norge må ta sin del av ansvaret og satse på de fornybare energikildene, sier Landstad

Vindkraft er en energikilde som gir små konsekvenser for natur og miljø dersom vindparkene planlegges godt og plasseres ut fra hensynet til naturmangfoldet. Klimautfordringen og det store tapet av natur er vår tids største utfordringer, og en kan ikke løse det ene problemet uten det andre.

 Det er viktig at det er hensynet til naturmangfold som skal veie tyngst når en vurderer parkene, og at man skiller mellom de uopprettelige skadene og de reversible påvirkningene en vindpark har for naturen rundt. Føre var- prinsippet må alltid ligge til grunn, sier Landstad.