Feiret vindkraftens dag

16.06.2013 av Torgeir Vestre

Skal vi løse klimaproblemet må den fossile energien erstattes med fornybar energi. I går markerte lokallag over hele landet Vindkraftens dag.

Lørdag 15. juni feiret mange lokallag i Natur og Ungdom Global Wind Day ved å stå på stand og besøke vindparker.

Møre og Romsdal feiret ved å legge sommeravslutningen til Smøla, og besøke vindparken der.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene er å slutte å bruke olje, kull og gass, og begynne å bruke ren fornybar energi. Utbygging av fornybar energi er med på å sikre at omleggingen til det fornybare samfunnet går fortere enn den ellers ville ha gjort. CO2-utslipp kan reduseres i sektorer der fossil energi kan erstattes med fornybar, sier Torgeir Vestre, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Vindkraft gir små konsekvenser for natur hvis vindparkene planlegges godt. Derfor mener Natur og Ungdom at hensynet til naturmangfoldet må veie tyngst i planlegging og vurdering av parkene. En må skille mellom uopprettelige skader på landskap og naturmangfold, og midlertidig påvirkning en vindpark. Føre var- prinsippet må hele tiden ligge til grunn.

– Det er viktig at det er hensynet til naturmangfold som skal veie tyngst når en vurderer parkene, og at man skiller mellom de uopprettelige skadene og de reversible påvirkningene en vindpark har for naturen rundt. Føre var- prinsippet må alltid ligge til grunn, sier Vestre.

Norge er privilegert med et stort potensiale for utbygging av vindkraft med sin langstrakte og forblåste kyst, med blant de beste vindforholdene i Europa. Dessverre har lokal motstand og dårlige støtteordninger sålangt vært en bremsekloss for utbygging av vindkraft. Men nå viser TNS Gallups Klimabarometer at befolkningen er mer positiv til vindkraft. Over 80 % er for utbygging av vindparker. Skal man bruke energi, må man tåle å se produksjonen av kraften.

Fra 1. januar 2012 kom de såkalte grønne sertifikatene i drift, og fram mot 2020 vil denne støtteordningen sørge for at det endelig kan bygges ut mye ny fornybar energi i Norge. Natur og Ungdom har ikke kjempet fram denne støtteordningen bare for å få mer og billigere kraft til forbrukerne. Vi ønsker den rene kraften velkommen fordi den vil kunne erstatte den fossile energien vi i dag bruker så mye av, og gi store utslippsreduksjoner. Enten det er i bilene våre eller i oljeindustrien.

– Til tross for at 2012 var et rekordår for vindkraft, sto ikke denne produksjonen for mer enn 1,1 prosent av kraftproduksjonen i Norge. Skal vi få økt denne andelen, må vi utvikle teknologi og bygge ut mer av vindkraft. For å nå togradersmålet og bekjempe klimaendringene, må vi tenke globalt og handle lokalt. Norge må ta sin del av ansvaret og satse på de fornybare energikildene, sier Embla Helle Nerland, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

For å løse klimaproblemet, må vi tenke globalt, og handle lokalt. Norge må ta sin del av ansvaret, og vise at det er fullt mulig for industriland å kutte klimagassutslipp og heller satse på rene energikilder. Norge har mulighet til å stå fremst i kampen mot de globale klimaendringene. Vi må satse på ambisiøse tiltak som tilrettelegger for et skift fra fossilt til fornybart, og dermed legge rammene for en solidarisk og god klima- og energipolitikk.