fbpx
Natur og Ungdom har både jobbet for mer penger til vindkraft, og for strengere konsesjonssystem for vindkraft. Vi har støttet noen vindkraftprosjekter, og gått imot andre prosjekter med for store konsekvenser for naturmangfold eller reindrift.

Hva skal til for et bedre konsesjonssystem for vindkraft på land?

18.10.2020 av Therese Hugstmyr Woie

Denne uka har vi gitt våre innspill til Stortinget om framtiden for vindkraft på land. Regjeringa har lagt fram Meld. St. 28 (2019-2020) om endringer i konsesjonssystemet, men Natur og Ungdom håper Stortinget vil kreve større tiltak fra regjeringa.

Natur og Ungdom har et unikt perspektiv som den oppvoksende generasjonen, som skiller oss fra andre miljø- og friluftsorganisasjoner. Vi har vokst opp uten den samme naturen våre foreldre og besteforeldre har kunne oppleve, inn i en verden hvor klimakrisa og naturmangfoldskrisa vil definere hvor mye av akkurat den naturen vi får ta med oss videre.

Les mer om NUs generelle standpunkt på vindkraft her.

I tillegg til innspillene som følger under her så har vi sammen med åtte miljø- og friluftsorganisasjoner sendt mer konkrete innspill til energi- og miljøkomiteen om innholdet i stortingsmeldinga. De innspillene kan du lese her.

Å forbedre konsesjonssystemet for vindkraft er bare én av flere forutsetninger for at det skal være lettere å akseptere nye vindkraftverk i Norge. Vi trenger også :

  • Et naturbudsjett som setter nasjonale grenser for naturtap og mål for restaurering: Vi kan aldri være sikker på at et naturinngrep er akseptabelt før det inngår i et budsjett som har et resultat vi kan akseptere. Unødvendige inngrep fra boliger, gruver, sportsanlegg, hytter og motorveier må stanses for å gjøre plass for nødvendige inngrep fra kraftproduksjon.
  • Begrunnelse for kraftbehov: Når vi godtar inngrep fra vindkraft i dag, så må det være fordi det føres en svært ambisiøs klimapolitikk som krever fornybar energi forholdsvis raskt. Denne stortingsmeldinga gir ikke et godt nok bilde av vindkraftens plass mellom kraftoverskudd, vannkraft og energieffektivisering.
  • En klimapolitikk som ikke sløser med energi og en satsning på energieffektivisering: Dette innebærer tiltak for å redusere flytrafikken, godsoverføring fra veg til bane, plan for utfasing av oljeindustrien heller enn høy produksjon med elektrifisering, et forsterka nullvekstmål for biltrafikk i hele landet, samt at regjeringas mål om energisparing i bygg både må forsterkes og følges opp bedre.

Her er noen av endringene vi mener trengs i konsesjonssystemet, utover det som er foreslått i stortingsmeldinga:

Vi trenger et hierarki for hensynene:

4.7.2 i stortingsmeldinga sier at konsesjonsvedtak må begrunnes og synliggjøres bedre. I stortingsmeldinga blir flere viktige hensyn beskrevet, men de blir ikke vurdert opp mot hverandre. Natur og Ungdom mener at konsekvensene for utrydningstruede arter og naturtyper, samisk næringsutøvelse og nærhet til nett må veies lang tyngre enn friluftsliv, estetikk og støy.

Reindrift som kriterium for tidlig avslag:

Kriterier for tidlig avslag er viktig for å tvinge fram de beste prosjektene. Vi trenger klare kriterier for tidlig avslag begrunnet i miljøhensyn og samiske rettigheter som vil heve terskelen for å melde/søke og bruke tid på dårlige prosjekter, og at vindkraftaktørene selv må vurdere de viktige hensynene i planleggingsfasen. Det klareste kriteriet for tidlig avslag bør være at prosjekt er til hinder for reindrift.

Regionvis samlet behandling krever bedre oversikt over samlede naturinngrep og klimarisiko:

Vi er veldig glade for tiltak som gir bedre vurdering av samlet belastning. For at dette skal ha effekt må kommuner/fylker/regioner har bedre oversikt over egne naturverdier, samlet belastning fra andre typer inngrep, samt belastning på naturtyper og arter som følge av klimaendringer. Dette vil bli mulig med et nasjonal naturbudsjett. Igjen er reindrift et godt eksempel da inngrep kommer på toppen av konsekvensene klimaendringene har på tilgang til fôr.

Det er ikke nok med konsultasjon med reindrifta:

Hensyn til reindrift er tema som er svakest behandlet i denne stortingsmeldinga. I dag legges hele bevisbyrden på reindrifta, og de må bruke enorme ressurser på dialog med utbyggere. Vi mener et statlig organ må ha ansvar for dialog med reineiere og utbygger, og at det aldri kan gis konsesjoner «med forbehold om at utbygger legger til rette for avtale med reindrifta» eller lignende.

En historisk dårlig naturpolitikk må få konsekvenser for gode vindkraftprosjekter:

Natur må prioriteres høyere fordi mye er tapt allerede, også i prosjekter som skårer høyt på potensiale for kraftproduksjon og nærhet til nett eller lignende.

 

Relevante nyheter