fbpx

Riksrevisjonen sløyer Stortingets fiskeripolitikk!

28.04.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I dag 28. april 2020 kl. 11.30 offentliggjorde Riksrevisjonen sin rapport "Kvotesystemet i kyst- og havfisket". Her gjennomgår de hvorvidt dagens kvotesystem for fiskeriene oppfyller prinsippene Stortinget har bestemt for fiskeripolitikken.

Hovedfunnenene, anbefalingene og hele rapporten kan finnes her.

Riksrevisjonen har konkludert med kritikknivå “alvorlig” på at at endringene i kvotesystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. Riksrevisjonen beskriver dette kritikknivået med «Alvorlig benyttes ved forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv.»

  • Her gir Riksrevisjonen ris på rumpa til hele Stortinget. Politikerne har lukket øynene i alt for mange år til den skumle utviklinga innen fiskeri og fiskeindustri langs kysten, selv om fiskere, kystsamfunn og miljøvernere har protestert gang på gang, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

Fiskeripolitikk er miljøpolitikk

  • Levende kystsamfunn og bærekraftig fangst har gang på gang blitt feid til side til fordel for økt lønnsomhet for rederne. Riksrevisjonen kommer med sylskarp kritikk av hvordan forvaltningen har vært villig til bryte med grunnleggende prinsipper. Det er på tide at regjeringen dropper strategien om at rike redere skal bestemme hvor, hvordan og hvem som skal få fiske i Norge, sier Hugstmyr Woie.

Det er enorm forskjell på miljøfotavtrykket til ulike fiskemetoder. De små kystfiskebåtene som Riksrevisjonen sier at svekkes av dagens kvotesystem, har også det laveste miljøavtrykket. Dette har aldri blitt godt belyst for politikerne som har gjort vedtak med store konsekvenser for fiskeriene.

  • Båter under 11 meter har ofte halvparten av klimagassutslippet per tonn fangst sammenlignet med de store kystfiskebåtene som har samlet opp masse kvoter per båt. De små båtene bruker også passive redskaper er skånsom mot havbunn, har mindre bifangst, og gir fangst av best kvalitet som gir god ressursutnyttelse og minst svinn, sier Hugstmyr Woie. 

Endringer ikke godt nok konsekvensutredet

En del av kritikken går på dårlige konsekvensutredninger. Konklusjonen sier at “Det er flere eksempler på at forslag til endringer i kvotesystemet ikke er tilstrekkelig utredet av departementet.

  • Måten regjeringene har pøst ut endringer i kvotesystemene mot enorme protester langs kysten, har ført til uopprettelige konsekvenser for kystsamfunn og den miljøvennlige lokale matproduksjonen. Heller ikke konsekvenser som økte kvotepriser for ungdom og flytting av kvoter oppover til mer miljø- og klimaskadelige fiskebåter har blitt kartlagt av myndighetene, sier Hugstmyr Woie. 

Vedlagt i Riksrevisjonens rapport ligger brev med utkast til rapporten sendt til fiskeriministeren 20. mars.

  • Fiskeriministeren fikk vite om kritikken fra riksrevisjonen 20 mars, og har siden da prøvd å få hastebehandlet kvotemeldinga i stortinget før kritikken ble offentliggjort. Kvotemeldinga legger opp til å fortsette dagens utvikling av fiskerinæringen som Riksrevisjonen i dag kritiserer, sier Hugstmyr Woie.

Behandlinga av kvotemeldinga må utsettes. 

  • Allerede senere denne uka skal næringskomiteen behandle forslag til endringer i kvotesystemet, hvor flere av de forslagene legger opp til å fortsette utviklinga i fiskerinæringen som Riksrevisjonen i dag kritiserer. Dette gir liten tid for politikerne å sette seg inn i omfattende kritikk.  Før de endrer politikken, må de vite om dagens politikk er forsvarlig eller ikke, sier Hugstmyr Woie.

Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere

Riksrevisjonens konklusjon sier også at “Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Kvoteprisene har økt betraktelig. Prisøkningen er høyest i fartøygruppen under 11 meter, som er gruppen unge fiskere først kjøper seg inn i.” 

Riksrevisjonen peker på at antall fiskere går ned samtidig som fiskernes gjennomsnittsalder går opp. De anbefaler å registrere og offentliggjøre utvikklingen i kvoteprisene, og å gjennomføre tiltak som bedrer rekruttering til fiskeryrket. 

  • Langs kysten er det en mengde ungdom som ønsker å leve av fiskeri, men hvor de skyhøye kvoteprisene stenger dem ute. Når fiskere med kvoter under 11 meter skal pensjoneres, er det ofte at kvota selges ut av kommunen til en kapitalsterk kjøper, mens ungdommen i bygda ikke har råd til å sikre seg slike rettigheter, sier Hugstmyr Woie.