fbpx

Forby gruvedumping!

06.01.2012 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2012 krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. Det må legges bærekraftige planer for norsk mineralutvinning, som ikke gjør uopprettelige skader på sårbar natur.

Uttalelse fra Natur og Ungdoms landsmøte 2012: Naturen er verdifull og uerstattelig. Vi mennesker er helt avhengige av en ren, robust og mangfoldig natur. Hvert tiende minutt forsvinner en art fra jorda vår, utryddelsen av arter skjer i et tempo vi ikke har sett siden dinosaurene døde ut. Vi må ta vår del av ansvaret, og bevare en rik og mangfoldig natur i Norge.
Økende mineralpriser og knapphet på ressurser gjør at den norske mineralnæringen er på fremmarsj. Mineralnæringen kan være en viktig inntektskilde for Norge og kan bidra til å øke produksjonen av miljøvennlige produkter vi trenger for å bygge det fornybare Norge verden trenger. Men utvinningen av disse mineralene må skje på en bærekraftig måte, og ikke basere seg på at sårbare marine områder blir benyttet som avfallsplass.
Norske fjorder er svært sårbare og naturtypen fjord er oppført på den norske rødlista over utrydningstruede naturtyper. De langsiktige effektene av å dumpe gruveavfall i fjordene vet vi lite om. Men vi vet at dumping av enorme masser og potensielt også farlige kjemikalier i fjordsystemer vil kunne forringe kvaliteten på det marine livet, og muligens utrydde det helt. I mange av sakene der selskaper har fått tillatelse til å dumpe gruveavfall og kjemikalier i fjord eller sjø, er kunnskapsgrunnlaget om effektene av tiltaket ofte så dårlig at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven brytes. Naturmangfoldloven må ligge til grunn når Klima- og forurensningsdirektoratet skal dele ut utslippstillatelser. I dag blir altfor ofte mineralnæringens behov prioritert.
I Norge er svært mange marine områder fortsatt påvirket av forurensning fra miljøgifter, og det brukes årlig store ressurser på å rydde opp i dette. Derfor mener Natur og Ungdom at vi ikke kan tillate dumping av gruveavfall som vil forringe kvaliteten på de marine områdene våre ytterligere.
Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift er svært omstridt internasjonalt. I dag er det bare Norge, Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene og Tyrkia som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Den økte internasjonale skepsisen mot sjødeponering gjør at det i mange land utvikles nye og bedre måter å behandle avfallet på. Dette kan være avfallsminimering, tilbakefylling i gruver, eller å nyttegjøre seg av avfallet i andre produkter.
Natur og Ungdom mener det er uakseptabelt å risikere store ødeleggelser i norsk natur ved å dumpe gruveavfall i sårbare marine områder. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte, krever at regjeringen innfører et forbud mot dumping av gruveavfall i marine områder og at det legges en plan for hvordan norsk mineralutvinning kan drives på en bærekraftig måte.