fbpx
Natur og Ungdom krever et forbud mot bruk av sjødeponi. (Foto: Line Lønning)
Natur og Ungdom krever et forbud mot bruk av sjødeponi. (Foto: Line Lønning)

– Galskap å bruke fjordene som avfallsplass

02.02.2012 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. I dag er det bare Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Tyrkia og Norge som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift vil gjøre uopprettelige skader på sårbar natur og er svært omstridt internasjonalt.

I Førdefjorden vil selskapet Nordic Mining AS deponere et lastebillass med farlig avfall annethvert minutt hele døgnet i 50 år. Fjorden er nasjonal laksefjord og gyteområde for kysttorsk. Som om ikke det var argument nok lever mange rødlistede arter som for eksempel ål, uer og den sjeldne elvemuslingen i fjorden. Ved et sjødeponi kan strømningsforholdene utrydde alt liv i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet er en av de miljøfaglige etatene som har gått i mot prosjektet.

– Det er utrolig viktig at det legges bærekraftige planer for norsk mineralutvinning. Fjordene våre skal ikke benyttes som søppelkasse. Norske fjorder er allerede utrydningstruet og å tillate gruvedumping i et land som Norge er galskap, sier Ådne Feiring i Natur og Ungdom.

Mineralnæringen kan være en viktig inntektskilde for Norge og kan bidra til å øke produksjonen av miljøvennlige produkter vi trenger, men det er uansvarlig å dumpe avfallet i de norske fjordene. Norske fjorder er svært sårbare og naturtypen fjord er oppført på den norske rødlista over utrydningstruede naturtyper. Den økte internasjonale skepsisen mot sjødeponering gjør at det i mange land utvikles nye og bedre måter å behandle avfallet på. Dette kan være avfallsminimering, tilbakefylling i gruver, eller å nyttegjøre seg av avfallet i andre produkter.

– Ved å tillate gruvedumping gjør Norge sitt for å fjerne fjordene fra kartet. Fjordene er en del av den norske folkesjela og genererer millioner av turister. Vi kan ikke tillate mineralnæringen å gå løs på fjordene når det finnes flere gode alternativer, sier Feiring.

Natur og Ungdom krever at regjeringen innfører et forbud mot  dumping av gruveavfall i marine områder og at det legges en plan for hvordan norsk mineralutvinning kan drives på en bærekraftig måte.