fbpx
La fjorden leve!
La fjorden leve!

Sjødeponi i Repparfjorden ville ikke blitt tillatt i Kina

24.02.2012 av Sandra Butoyi

Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden, som er en nasjonalt verna laksefjord i Vest-Finnmark. Norge er et av fem land i hele verden som tillater sjødeponi. Dersom vi tillater sjødeponi i Repparfjorden blir vi attpåtil verst i klassen.

Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden, som er en nasjonal laksefjord i Vest-Finnmark. Selv om sjødeponi nesten kan regnes som vanlig praksis for norske gruver, er sjødeponi uvanlig i utlandet. Den såkalte miljønasjonen Norge er nemlig kun et av fem land i hele verden som faktisk tillater sjødeponi. De andre landene som også tillater sjødeponi er Filippinene, Indonesia, Tyrkia og Papua Ny Guinea.

I Repparfjorden ønsker Nussir ASA å dumpe gruveavfall på 30 til 60 meters dyp, mens vanlig praksis i de fire andre landene som tillater sjødeponi, er deponi på 1000 til 2000 meters dyp. Med andre ord er Norge verst i problembarnklassen.

Det er kvalmende at Norge har skaffet seg et image som miljønasjon, når vi er et av få land i verden tillater sjødeponi av gruveavfall, og attpå til er verst i klassen. Sjødeponi i Repparfjorden er på grunn av hensyn til miljø uaktuelt, mener Stine Østnor, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

De fleste land i verden har forbud mot sjødeponi av gruveavfall, inkludert Kina, USA, Australia og Brasil, i tråd med Londonkonvensjonen og andre internasjonale avtaler. Mineralavfallsdirektivet til EU har klare retningslinjer på at gruveavfallet skal gjenvinnes og tilbakefylles i gruvene, i tillegg til at avfallsminimering er viktig.

Det er mulig med gruvedrift uten sjø- og landdeponi, men selvsagt er det i gruveselskapenes interesser at avfallshåndteringen har lavest mulig kostnader. Dessverre er det billigste å dumpe dritten rett ut i fjorden, sier Østnor

Dette er saken:

Nussir ASA ønsker å gjenåpne kobberutvinningen i Kvalsund kommune som ligger i Vest-Finnmark. Planlagt driftsperiode er 15 år, og det er foreslått å dumpe opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden. Selskapet mener at sjødeponi av gruveavfallet i Repparfjorden er en forutsetting for at gruvedriften skal være lønnsom nok.

Det var en drastisk nedgang i villaksbestanden når Folldal verk drev kobberutvinning i Kvalsund på 70-tallet. Den eventuelle gjenåpningen av gruva vil være i større skala, og føre til større negative konsekvenser for livet i fjorden. Det er spesielt problematisk at gruveavfallet vil ha et høyt innhold av tungmetaller, og da særlig kobber som vil gi giftig sediment. Fiskeridirektoratet er kritisk til sjødeponiet og lokale fiskere mener det vil bety spikeren i kista for fiskeriet på Repparfjorden. Søknaden om sjødeponi er sendt til Klima og Forurensningsdirektoratet, og er nå ute på høring.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord som er vernet for nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Virksomhet med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke tillatt.