fbpx

Miljømessig uforsvarlig gruvedrift

19.03.2012 av Natur og Ungdom

I dag la Direktoratet for Naturforvaltning(DN) og Klima- og forurensingsdirektoratet(Klif) frem sine anbefalinger til Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet, Sogn og Fjordane. Natur og Ungdom mener anbefalingene er krystallklare: Miljøverndepartementet må sette foten ned for uforsvarlig sjødeponi.

På en pressekonferanse i Oslo i dag la Klif og DN frem sine anbefalinger til Miljøverndepartementet for gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Etter at Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse i saken, ligger den nå til politisk behandling i Miljøverndepartementet.

  • Dette er en gledens dag for naturmangfoldet i Førdefjorden. De anbefalingene som er kommet fra både Klif og DN viser at det er svært store kunnskapshull i konsekvensutredningen som ligger til grunn for deponering av avfallsmassene. Etter vårt syn er det bare en ting Erik Solheim kan gjøre, det er å si nei til sjødeponi i Førdefjorden,sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Et sjødeponi i Førdefjorden vil kunne få svært negative konsekvenser for livet i fjorden. Førdefjorden er en ren fjord med et stort artsmangfold med flere rødlistede og truede arter, samt viktige gytefelt og oppvekstområder for arter som kysttorsk, kveite, breiflabb og sild. Ved spredning av partikler i fjordsystemet vil disse områdene påvirkes i negativ grad. Havforskningsinstituttet slår i sin høringsuttalelse om saken fast at et sjødeponi kan utrydde livet i store deler av fjorden.

  • Konsekvensene for naturmangfoldet ved sjødeponi i Førdefjorden er uakseptable. Direktoratet for naturforvaltning går langt i å slakte Norsk institutt for vannforskning(NIVA) sin konsekvensutredning av sjødeponiet,sier Lundberg.

DN anbefaler at Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge, og dermed avviser sjødeponi i Førdefjorden. Klif mener kunnskapshullene ved prosjektet må tettes, og at Miljøverndepartementet dermed ikke kan godkjenne planene med dagens kunnskapsgrunnlag.

  • Vi har hele tiden påpekt at konsekvensutredningen fra NIVA har vært for dårlig, og at den ikke har belyst konsekvensene tiltaket vil ha for det marine livet i fjorden. Samtidig vet vi at usikkerheten rundt særlig partikkelspredning og strømforhold er svært stor, og den faglige uenigheten på dette feltet er betydelig. Dette er også noe Klif og DN peker på. Føre-var prinsippet må legges til grunn i behandlingen av deponering for Engebø-prosjektet,avslutter Lundberg.

Natur og Ungdom har startet arbeidet med å samle aksjonister til sivil ulydighetsaksjoner som organisasjonen vil gjennomføre dersom Miljøverndepartementet gir tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden.

For mer informasjon:

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, 913 31 729

Mari Winsents, nestleder i Natur og Ungdom, 993 15 135