fbpx
Repparfjorden er nasjonal laksefjord.
Repparfjorden er nasjonal laksefjord.

Repparfjorden på høring!

08.03.2012 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom skriver i disse dager høringsuttalelse om sjødeponi i Repparfjorden. Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om tillatelse til å deponere gruveavfall i Repparfjorden. Utslippssøknaden er nå på høring.

Hva er en høring?
Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å «høre» hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.
Kilde: Kommunal- og Regionaldepartementet.

Nussir planlegger å utvinne kobber fra fjellene rundt Repparfjord i Kvalsund i Finnmark som inneholder den største kopperforekomsten i Norge. Her er det mye penger og tjene, men også store naturressurser som står på spill. Natur og Ungdom mener at det ikke er forsvarlig å tillate et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden.

Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord og Repparfjordelva har status som nasjonalt laksevassdrag. Fjorden har viktige gyte- og oppvekstområder for kysttorsk og det er også en rekke andre viktige arter som lever i fjorden.

I dag finnes det ikke god nok kunnskap om effektene et sjødeponi vil ha på livet i fjorden. Et sjødeponi vil kunne få store konsekvenser for artene som lever på bunnen av fjorden og også på fjordens økosystem som helhet. Prosjektet strider derfor med Føre-var-prinsippet som skal hindre vesentlig skade på naturmangfoldet.

Miljøgifter har vært og er et stort problem i norske fjorder. I mange av fjordene sliter man fortsatt med å rydde opp i gamle miljøsynder. Naturtypen fjord står dessuten oppført på den norske rødlista over trua naturtyper i Norge. Det er viktig å ta vare på de resterende fjordene.

Natur og Ungdom mener det må stilles krav til Nussir om alternativ bruk av avfallet. Å benytte seg av avgangen som en ressurs i stedet for avfall er den mest bærekraftige måten å behandle avfall fra gruveindustrien på. Alternativ bruk av avgang kombinert med tilbakefylling i gruver er den teknologien som internasjonalt blir sett på som den «best tilgjengelige» for behandling av avfall fra gruveindustrien.

Høringsfristen er satt til 9. mars. 2012.
Utslippssøknaden og konsekvensutredningene finner du på sidene til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif).