fbpx

– En kortsiktig og uansvarlig avgjørelse!

09.05.2012 av Natur og Ungdom

Den 8. mai vedtok kommunestyret i Kvalsund kommune i Finnmark reguleringsplanen som tillater gruveselskapet Nussir å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Natur og Ungdom mener vedtaket strider med naturmangfoldloven, og vil klage saken inn til høyeste instans.

Repparfjord er en nasjonal laksefjord og det søkte deponiet vil kunne ødelegge viktige gyte- og oppvekstområder for kysttorsk. Fagetater som Havforskningsinstituttet fraråder på det sterkeste sjødeponi i Repparfjord, og peker på mangler i konsekvensutredningen. Samtidig viser både fagetatene og konsekvensutredningen til store negative konsekvenser for livet i den nasjonale laksefjorden dersom det etableres et sjødeponi her.

  • Vedtaket i Kvalsund kommune strider med naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp og er både kortsiktig og uansvarlig. Det er klart at sårbar og verdifull natur vil gå tapt hvis et sjødeponi tillates. Vi er ikke motstandere av gruvedrift, men mener det må skje på en bærekraftig måte, da er ikke sjødeponi løsninga,sier Mari Winsents, nestleder i Natur og Ungdom.

1-2 millioner tonn gruveavfall med høyt innhold av tungmetaller planlegges dumpet i Repparfjord hvert år. Konsentrasjonen av tungmetallet kobber i gruveavfallet er ca. 3 ganger høyere enn grensen for Klima og forurensningsdirektoratets tilstandsklasse” svært dårlig” for sedimenter, som beskrives at har ”omfattende akutt-toksiske effekter”.  Konsekvensutredningen sier også at ”i hovedområdet for avgangen (4,9 km2) vil alt liv på bunnen bli total utslått”.

  • Det er like naivt å tro at naturen ikke tar skade av at det hver dag dumpes giftig gruveavfall i fjorden. Man skulle tro at vi i 2012 hadde slutta med å bruke naturen som søppeldynge. Vi har kunnskapen og muligheten til å behandle avfallet fra gruveindustrien på en bærekraftig måte, slik som man gjør i de aller fleste andre land i verden. Det er trist at Nussir AS og Kvalsund kommune ikke vil bidra til å gjøre næringa mer bærekraftig,fortsetter Winsents.

Selvom kommunen nå har vedtatt reguleringsplanen er det likevel enkelte ting som står i veien før Nussir kan starte gruvedriften og etablere sjødeponiet. Fylkesmannen i Finnmark skal avklare en innsigelse til reguleringsplanen, og utslippssøknaden ligger til behandling hos Klima og forurensningsdirektoratet.

  • Vi kommer til å klage saken inn til høyeste instans, og er villige til å gjøre alt som står i vår makt for å hindre dumping av giftig avfall i Repparfjorden,avslutter Winsents.