fbpx

Krever en bærekraftig mineralnæring

27.11.2012 av Natur og Ungdom

14. og 15. november ble konferansen «The High North – Top Mining Region of the World» arrangert. Konferansen handlet om mineralnæringens frammarsj i nordområdene. Konferansen ble arrangert av Nærings- og handelsdepartementet, Sveriges og Finlands Ambassade i Oslo og representanter fra EU.

På konferansen ble det diskutert rundt mulighetene og utfordringene med å drive mineralutvinning i nordområdene. Næringsministre fra Norge, Sverige og Finland og guvernøren i Murmansk var tilstede under konferansen.

  • Konferansens program var preget av kun å ta opp utvinningsmuligheter innenfor mineralnæringen. Miljøkonsekvenser knytta til mineralutvinning og hvordan gjøre næringen bærekraftig var knapt et tema på denne konferansen,sier Andrea Sofie Aasvang, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har lenge arbeidet for strengere miljøkrav til mineralindustrien. Næring- og handelsminister Trond Giske skal om ikke lenge legge fram en strategi for norsk mineralnæring. Den 4. desember skal Nærings- og Handelsdepartementet ha en innspillskonferanse om den planlagte strategien.  I debatten om denne næringen og dens fremmarsj i Norge har de store miljøutfordringene knyttet til næringen knapt blitt nevnt. Natur og Ungdom med flere miljøorganisasjoner har pekt på at det må stilles strengere krav til mineralnæringen, spesielt når det kommer til avfallshåndtering som i dag ofte er forbundet med store konsekvenser for natur og miljø.

  • Det er viktig at Giske nå tar grep. Mineralstrategien må bli en miljøstrategi. Som kan sikre ei bærekraftig mineralnæring. Gang på gang ser vi at det kun er utvinningsmulighetene som diskuteres, og ikke hvordan man skal sikre at næringa får styr på avfallshåndteringen. Vi forventer at regjeringens varslede mineralstrategi vil legge premissene for en bærekraftig mineralnæring i Norge,fortsetter Aasvang.

Natur og Ungdom mener deponering av gruveavgang i sjø skal forbys og at mineralnæringen skal ilegges strenge krav til alternativ bruk av avgangsmasse og krav om tilbakefylling av avgangsmasser i gruver. I dag er Norge ett av fem land i verden som praktiserer deponering av gruveavfall i sjø.

  • Vi mener Norge må benytte sjansen til å bli et foregangsland innenfor bærekraftig mineralutvinning. Da må myndighetene og næringa selv spille på lag og faktisk ønske en omlegging til mer bærekraftig drift. Hvis de ønsker dette burde de i alle fall begynne å snakke om miljøutfordringene næringa står ovenfor på konferanser som dette, avslutter Aasvang i Natur og Ungdom.