fbpx

En bærekraftig mineralnæring

06.05.2015 av Natur og Ungdom

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Samtidig ser vi eksempler på at det i søkte prosjekter ikke legges opp til en bærekraftig behandling av avfallet fra gruvedriften. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Omstridt 

Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift er svært omstridt internasjonalt. I dag er det bare Norge, Indonesia, Papua Ny-Guinea, Chile og Tyrkia som benytter seg av sjødeponi.

Den økte skepsissen mot sjødeponering gjør at det i mange land utvikles nye og bedre måter å behandle avfallet på. Enten det er avfallsminimering, tilbakefylling i gruver, eller å nyttegjøre seg av avfallet i andre produkter.

Internasjonalt regelverk

UNEP har satt i gang et arbeid sammen med Londonkonvensjonen for å få kontroll over dumping av gruveavfall fra land i marine områder. Dette for å hindre et stadig dårligere marint miljø. Et vedtak om dette i UNEP/ Londonkonvensjonen, kan føre til at utslipp av gruveavfall fra landbasert industri blir underlagt det samme strenge regelverket som for utslipp på åpent hav, og da blir i praksis sjødeponering av gruveavfall forbudt.

Norge har hatt lite gruvedrift de siste 20 årene, og har nå store muligheter til å få en bærekraftig og miljøvennlig mineralsatsning, som tar høyde for et strengere internasjonalt regelverk for utslipp av gruveavfall i sjø.

Muligheter for norsk industri

Norge har muligheten til å legge til rette for at vi får en mer bærekraftig mineralnæring som til en hver tid er internasjonalt ledende når det gjelder miljøhensyn. Regjeringen skal utarbeide en strategi for norsk mineralnæring, og Natur og Ungdom krever at det i denne strategien tas de nødvendige grep for å gjøre mineralnæringen mer bærekraftig.

I den sammenheng bør man se på hvilke krav man setter til avfallshåndtering i land som ikke bruker sjødeponering. Det må være et mål at norsk mineralnæring blir underlagt de samme strenge miljøkravene som i land med et forbud/regelverk som hindrer sjødeponering. Derfor mener Natur og Ungdom at man i mineralstrategien må starte arbeidet med å få på plass et forbud mot bruk av sjødeponi i Norge. Kun på den måten kan vi få en bærekraftig utvikling av norsk mineralnæring.

Her kan du lese våres felles krav med Naturvernforbundet  til gruveindustrien

Her kan du lese mer om internasjonale syn på bruk av sjødeponi