fbpx

Behold boplikten og konsesjonsloven!

15.01.2015 av Natur og Ungdom

Regjeringa ønsker å fjerne boplikten og konsesjonsloven i landbruket.  Vi mener dette er en dårlig idé for norsk matproduksjon og rekruttering til landbruket

Norges Bygdeungdomslag, Natur og ungdom og Norsk Bonde og Småbrukarlag er kjent med at Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

Vi stiller oss negative til forslaget om å oppheve konsesjonsloven da vi mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å kjøpe gårdsbruk. Vi frykter at bortfall av konsesjonsloven vil føre til at landbrukseiendommer vil havne i hendene på kapitalsterke mennesker, framfor landbruksinteresserte ungdommer med mindre kapital. Et gårdsmarked som i størst mulig grad skal styres av kjøpers lommebok åpner for at gårdsbruk i større grad vil bli ansett som ferie- og fritidseiendommer. Vi er redd dette vil svekke gårdsdrift og matproduksjon.

Bortfall av konsesjonsloven vil føre til at markedet bestemmer prisen på det enkelte gårdsbruk. Vi oppfatter dette som en engangsgevinst for dagens eiere og vanskeliggjør gårdskjøp for de som vil drive næring.

Vi jobber for levende bygder i hele landet. Levende bygder forutsetter at det er lys i alle vinduer, noe boplikten i dag bidrar til. Videre er levende bygder avhengig av landbruk, og et landbruksmiljø. Vi er overbevist om at bønder trenger fagmiljøer og naboer som tolererer gjødselspredning, traktorkjøring og dyr på beite. Dersom flere og flere gårdsbruk havner i hender på pengesterke, framfor landbruksinteresserte, frykter vi at dette gir negative effekter på de få bøndene som er igjen i den enkelte bygd, og setter begrensninger for maskinsamarbeid og fagmiljøer. Dette vil neppe øke rekrutteringen og optimismen i det norske landbruket.

Med vennlig hilsen

Ida Lovise Skylstad
 2. Nestleder i Natur og Ungdom
idalovise@nu.no

Ragnhild Duserud
Bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag
ragnhild-d@hotmail.com

Andrea Sofie Aasvang Ellingsen
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og prosjektleder «Slipp oss til – ungdom inn i landbruket»
andreasofie@smabrukarlaget.no

 

Om Slipp oss til – ungdom inn i landbruket
«Slipp oss til» er et samarbeid mellom Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi jobber for gode vilkår for ungdom som vil inn i landbruket. Et av tiltakene er driften av www.gardsbruk.no der gårder legges ut for salg.