fbpx

Natur og Ungdoms kommentarer til stortingsmeldingen om klimamål 2030

04.02.2015 av Even Olai Østvik Mjaaland

Klimændringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det er på tide at Norge tar sitt historiske ansvar på alvor, og fastsetter rettferdige mål før toppmøtet i Paris. Dette er Natur og Ungdoms kommentarer til Norges nye klimaforpliktelser.

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – Meld. St. 13 (2014-2015)

Regjeringen har lagt frem et forslag til klimamål som innebærer at vi skal delta i EUs klimarammeverk med et felles mål om 40 % kutt og tettere tilknytning EUs kvotemarked. Målene forplikter ikke til konkrete tiltak i Norge, setter ikke noe mål for utslippskutt i Norge og bidrar ikke til omstilling til det fornybare samfunnet. Dette mener Natur og Ungdom er for svakt.
Norge er et av verdens rikeste land. Tiltak gjennomført i Norge vil vise at det er mulig å ha en høy levestandard og samtidig gjennomføre drastiske utslippskutt. Derfor har Norge et særlig ansvar til å gå foran i omstillingen til nullutslippssamfunnet. En forutsetning for dette er at vi setter oss høye mål.
Regjeringen legger opp til at Norges klimaforpliktelser skal oppfylles uten bruk av CDM-kvoter. Dette støtter Natur og Ungdom helhjertet.

Natur og Ungdoms hovedkrav:
Et nasjonalt mål – 60 % kutt
Et felles mål om utslippsreduksjoner med EU sikrer ikke klimatiltak i Norge. Natur og Ungdom mener Stortinget i tillegg må innføre et nasjonalt mål for utslippskutt. Dersom man ser på det historiske ansvaret Norge har for klimaproblemet, mener Natur og Ungdom dette burde innebære 60 % reduksjon i utslippene innen 2030, regnet fra 1990-nivå.

Kutt i alle sektorer – oljeindustrien må med
Regjeringen må fastsette sektorvise kvantitative mål. Dette innebærer blant annet nullutslipp i transportsektoren i 2030. I klimameldingen fra 2020 var olje- og gassindustrien eneste sektor som fikk øke sine utslipp. Dette må ta slutt – oljeindustrien må også redusere egne utslipp.

Innfør årlige karbonbudsjetter
Natur og Ungdom mener det årlig må leveres et budsjett for hvordan prioriteringene i statsbudsjettet påvirker Norges klimagassutslipp. Dette legges frem samtidig som statsbudsjetter, og ligger til grunn for forhandlingene.

Omstilling utenfor Norge – 1 % klimafinansiering
Norge må forplikte seg til omfattende tiltak utenfor våre landegrenser. Det må settes tallfestede mål for hvor stort Norges bidrag til finansiering av klimatiltak og -tilpasning i andre land skal være før toppmøtet i Paris. Et mål må innebære finansiering av tilpasning, erstatning for tap og skade, og klimatiltak i utviklingsland tilsvarende 1 % av Norges samlede BNI.

Relevante nyheter