fbpx

Vern skogene våre!

01.01.2012 av Even Olai Østvik Mjaaland

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. -8. januar 2012, krever at regjeringen verner skogområdene Gampedalen og Hvalpåsen i Buskerud. Forskere anbefaler at ti prosent av den produktive norsk skogen må vernes for å stoppe det store tapet av naturmangfold. Så langt har bare 2 prosent blitt vernet. Dermed er det viktigere enn noensinne å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger.

Artsmangfoldet i norske skoger er svært truet. Utryddelsen av arter skjer fortere enn aldri før og menneskelige inngrep fører til at artene mister leveområdene sine. Vern av skog kan forhindre at artsmangfoldet reduseres. Natur og Ungdom anser skogvern som et nødvendig tiltak for å hindre verdifulle arter og artsgrupper i å forsvinne.

Hvalpåsen i Hole kommune er et svært viktig område, som består av kalkskog, edellauvskog og gammel lavlandsgranskog. Dette unike området har et rikt artsliv innenfor mange ulike artsgrupper, og det er hittil kjent at det finnes minst 23 rødlistearter, blant annet sjeldne forekomster av både lav og kjuke. Hvalpåsen har svært store og spesielle kvaliteter, og er trolig blant de mest verdifulle skogområdene i Norge. Området er registrert som nasjonalt verneverdig. Natur og Ungdom krever at regjeringen tar ansvar og verner Hvalpåsen.

Gampedalen i Sigdal kommune er et område som framviser svært stor økologisk variasjon. Her finnes rike blandingsskoger med mye gammel osp, sørvendte rasmarker med edelløvtrær, fuktige sumpskoger og rik kildevegetasjon. Skoghogst får alvorlige konsekvenser for artsmangfoldet i skogen.

Det er dokumentert at 58 rødlistearter lever i området. Seks av våre sju hakkespettarter finnes her. Ingen andre steder i Norge er det registrert så mange rødlista vedboende sopparter på osp som i Gampedalen. Det har blitt ødeleggende ulovlig hogst gjentatte ganger i området, som er vurdert som internasjonalt verneverdig. Natur og Ungdom mener på grunnlag av dette at det er på tide å verne skogområdet.

Natur og Ungdom mener det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet i norsk natur. Etter seks år ved makten har den rødgrønne regjeringen økt vernegraden i produktiv skog med bare 0,6 prosentpoeng, fra 1,4 til 2. Med dette tempoet vil den faglige anbefalingen om å øke til 10 prosent være nådd først i 2092. Derfor må regjeringen få opp farta og verne mer norsk skog. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte, krever at Gampedalen og Hvalpåsen blir vernet!