fbpx
Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur
Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur

– Ber Senterpartiet legge hagla på hylla

06.09.2012 av Sandra Butoyi

I dagens Nationen går en samlet programkomite i Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen sammen for å utrydde all ulv i Norge. Natur og Ungdom mener dette er en skivebom fra Senterpartiet og ber dem legge hagla på hylla.

Rovvilt er og blir en naturlig del av norsk natur, og har sin plass i økosystemet. Senterpartiets forslag om å utrydde ulven fra norsk natur vil kunne ha store negative virkninger på det norske økosystemet. Blant annet bidrar ulv og andre rovdyr til å holde bestanden av byttedyr som elg, rådyr, gnagere og lignende nede, og hindrer overbeite. Forslaget er også i strid med både Stortingets rovviltforlik og med naturmangfoldloven.

Ifølge Naturmangfoldlovens §5  er målet ”…at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.”

–       Det er dermed uaktuelt å utrydde ulven i Norge, istedenfor må vi sikre en levedyktig ulvebestand, og iverksette gode tiltak for bruk av utmarksbeite, sier Silje Lundberg leder i Natur og Ungdom .

Samtidig er det ingen tvil om at rovdyr og bruk av utmarksbeite kan komme i konflikt. I dagens landbruk kan ulv og andre rovdyr påføre bøndene større og mindre tap, men viktigheten av utmarksbeite er enorm, både for å ta vare på biologisk mangfold, kulturlandskap men også for å øke matproduksjon og selvforsyning i Norge. Det må derfor finnes gode forebyggende tiltak, både utprøvning av nye tiltak, samt videreutvikle teknologi, slik at Norge både kan ha rovdyr og utmarksbeite.

–       Vi ønsker et levende landbruk, hvor vi er med på å produsere mat til en voksende verdensbefolkning, men vi kan ikke sette rovdyr opp mot beitedyr. Både rovdyr og sau har viktige funksjoner norsk natur, og vi må kunne forvalte begge artene på en god måte, sier Lundberg.

Tall fra statens naturoppsyn viser at det de siste årene har vært en stor nedgang i antall sauer som er blitt drept av rovdyr. Fra 2005 til 2010 falt antall sauer som er drept av ulv med 54 prosent. I 2010 ble det rapportert om 230 sauer tatt av ulv. Til sammenligning var tallet for bjørn 802, gaupe 430, jerv 416 og kongeørn 212.

–       At senterpartiet nå går for en politikk hvor vi skal utrydde arter når vi føler for det, synes jeg er svært bekymringsvekkende. Jeg ber derfor Trygve Slagsvold Vedum legge bort hagla si og drømmen om å skyte all norsk ulv. Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur, avslutter Lundberg