fbpx
Ingen grønne skoger uten gull. Foto: Line Lønning / Natur og Ungdom

Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern

29.08.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

25. august 2014 sendte Natur og Ungdom, sammen med andre organisasjoner for miljø, friluftsliv og industri dette brevet til regjeringen. Natur og Ungdom krever at det blir satt av nok midler til skogvern i statsbudsjettet 2015.

25. august 2014

 

Til statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern

Den største utfordringen for skogvernet i Norge nå er å få tilstrekkelige, stabile og forutsigbare bevilgninger over statsbudsjettet de nærmeste årene. Etter mange år med mye konflikt rundt vern av skog, økte regjeringen Bondevik skogvernbudsjettet til nærmere 200 millioner per år og innførte frivillig skogvern. Det har så å si fjernet konfliktene ved vern av skog. Dessverre førte kutt i budsjettet for 2011 og 2012 til at Miljøverndepartementet stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger. Det førte til dårlig forutsigbarhet både for miljømyndighetene, skogeierorganisasjoner og de private skogeierne som tilbyr skog til vern. Undertegnede organisasjoner sendte derfor brev til regjeringen Stoltenberg og ba om mer penger til skogvern. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 236 millioner for 2013 og 331 millioner for 2014.

Vi vil gratulere regjeringen Solberg med å ha videreført denne innsatsen. Det gjør at mange skogeiere som har stått flere år i kø kan få vernevedtak i år. Dette har bidratt til å fjerne en del av etterslepet på ca. 100 millioner kroner, slik at saksbehandlingstiden har gått ned og skogeierne raskere får avklaring på vernespørsmålet. Med rundt tre års saksbehandlingstid er skogvernprosessen avhengig av stabilitet i bevilgninger og minst tre års forutsigbarhet. Derfor er det viktig å sikre tilstrekkelige bevilgninger. Det medfører store utfordringer for saksbehandlingsapparatet at det ikke er noen garanti for bevilgningen til skogvern fram i tid. Både skogeiere og vernemyndigheter har behov for forutsigbarhet, slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten at det skapes usikkerhet omkring erstatninger, og slik at saksbehandlingskompetanse som er bygd opp kan beholdes.

Myndighetene har lenge vært tydelig på at skogvernet skal økes, og norske skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av områder med store verneverdier. Regjeringen er derfor i en unik stilling til å kunne gjennomføre skogvern uten store konflikter. Dette er et viktig element i arbeidet med å ta vare på et representativt utvalg av naturtyper i skog og det biologiske mangfoldet i Norge. Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, bør staten kunne følge opp med de nødvendige midler.

Undertegnede organisasjoner ber regjeringen sikre tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer for skogvern i statsbudsjettet for 2015.

 

Vennlig hilsen

Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund                               Nina Jensen, WWF

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri                                        Christian Steel, SABIMA

Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund                        Erling Bergsaker, NORSKOG

Truls Gulowsen, Greenpeace                                                 Arild Hermstad, Fremtiden i våre hender

Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon                     Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

Kjetil Solbakken, Norsk Ornitologisk Forening