fbpx

Ingen giftskandale i Brevik – gi oss en nasjonal avfallsplan nå!

05.02.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Uttalelsen ble vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte 7.-10. januar 2016.
Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at Norge får en helhetlig nasjonal avfallsplan, og at våre krav følges dersom det etableres et giftdeponi i Norcems gamle gruver i Brevik.

I norsk industri må bedrifter ha strenge krav til håndtering av farlig uorganisk avfall. Industri må i utgangspunktet være basert på at alt avfall fra produksjon og bruk av sluttproduktet skal kunne gjenbrukes. Avfallet bør i første rekke materialgjenvinnes, og i andre rekke energigjenvinnes. Deponi må gjøres unødvendig. Likevel er det en realitet at Norge snart trenger et nytt deponi for farlig uorganisk industriavfall. Norge må ta ansvar for det farlige avfallet vi selv produserer.

På Langøya utenfor Holmestrand ligger Norges deponi for farlig uorganisk industriavfall. Dette anslås å være fullt innen 2026, og myndighetene har begynt å se etter et nytt egnet deponi. Norsk Avfallshåndtering (NOAH) har, sammen med sementprodusenten Norcem, tatt til orde for å bruke de gamle kalkgruvene i Brevik i Telemark. I følge NOAH er 100 steder i landet vurdert, men disse vurderingene er ikke offentliggjort.

Gruvene er i hovedsak godt egnet til et deponi. De har et stort volum, ligger under havnivå og er lett tilgjengelig for frakt med tog, veg og båt. I tillegg har Norcem kunnskap om gruvene og arbeid med kalkstein. Avfallet vil reagere med kalken, slik at det stivner og holder seg stabilt. Til tross for dette kan en eventuell ulykke få store konsekvenser for boligstrøk, fjorden og nærliggende natur. Eksempler fra skipsulykker langs norskekysten viser at dagens håndtering av farlig avfall ikke er sikker nok. Under transporten, bearbeidingen og deponeringen kan det skje giftutslipp og lekkasjer.

Natur og Ungdom har derfor følgende krav til eventuell etablering av deponi i Brevik: 

  1. NOAH skal ikke holde opplysninger hemmelig. Alle saksdokumenter må offentliggjøres. Åpenhet er grunnleggende i kampen mot miljøkriminalitet.
  2. Konsekvensutredning må gjøres av en uavhengig aktør. NOAH skal ikke gjøre det selv.
  3. Transporten av avfallet skal ikke føre til utslipp av avfall. Det må stilles strenge krav til båtene.
  4. Transporten inn til Brevik skal være så liten som mulig, og med tanke på lokalbefolkninga, bør transporten unngås gjennom boligstrøk. Toglinjen skal tas i bruk så mye som mulig, istedenfor lastebiler.
  5. Det skal være tydelig informasjon om hvor avfallet kommer fra, og hva avfallet består av.
  6. En uavhengig part skal ha en grundig og jevnlig overvåkning av anlegget. NOAH skal ikke gjøre det selv.

Det må lages en nasjonal avfallsplan. Planen må være langsiktig og vurdere mulige deponilokasjoner over hele landet. Miljøsikkerhet må være grunnlaget for vurderingene. Planen må se på mulighetene for avfallsminimering, god avfallshåndtering, og gjenvinning. Bedrifter som satser på dette må få belønning, og forskning på feltet må støttes.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at det lages en nasjonal avfallsplan som sørger for at alt industriavfall gjenvinnes. Eventuelle rester må deponeres forsvarlig. Dersom Brevik velges for deponi, må Natur og Ungdoms krav følges. Saksgangen må være åpen, anlegget må kontrolleres grundig, og både transport og deponi må være uten giftutslipp. Tiden for giftskandaler er over!