fbpx
Gaute Eiterjord og Kjell Ingolf Ropstad Foto Arnfinn Huse Storsveen, Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms innspill til regjeringsforhandlingene mellom Krf, Venstre, Høyre og Frp

22.11.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har klare forventninger til regjeringsforhandlingene som Krf nå går inn i. Dette er miljøsakene som er viktigst at blir innfridd i en regjeringsplattform.

FNs klimapanels siste rapport anbefaler at dersom vi skal lykkes med å begrense temperaturøkningen på kloden til 1,5 grad – og redde livene til millioner av mennesker – må klimagassutslippene nærmest halveres innen 2030 og bli netto null innen 2050. Dette er avgjørende også for å redde naturen, ettersom dobbelt så mange arter vil utryddes dersom oppvarminga går fra 1,5 til 2 grader.

Norge er et av svært få land i Europa som har hatt vekst i klimagassutslippene siden 1990, på tross av mange mål om å redusere dem. Vi ligger også dårlig an med å tap av arter i Norge, og naturen er under press fra flere hold. Ei ny regjeringserklæring må sette miljø i førersetet, og ikke etterlate flere miljøproblemer til dagens unge.

Natur og Ungdom mener følgende må innfris:

Stans dumping av gruveavfall i norske fjorder
I Repparfjord og Førdefjorden planlegger selskaper å dumpe millioner av tonn gruveslam og kjemikalier. Disse prosjektene må stanses og dumping av gruveavfall sjø må forbys. Gruveselskaper må stimuleres til å finne andre løsninger for avfallet, blant annet gjennom en avgift på deponi. Det må utredes hvilke tiltak som kan stimulere til god bruk av avgangsmasser, som deretter bør innføres.

Start avviklingen av norsk oljenæring og gi oss 100 000 klimajobber
Norge er i dag verdens sjuende største eksportør av fossile utslipp, og vi kan ikke lete etter enda mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye. Det kan derfor ikke deles ut flere utvinningstillatelser til oljeindustrien. Sårbare områder må sikres mot oljevirksomhet ved å bli varige petroleumsfrie områder, og tillatelsene som er gitt til oljeleting i 23. og 24. konsesjonsrunde må trekkes tilbake. Skattefordeler i oljenæringa og leterefusjon må avvikles. Det må også settes i gang en plan for avvikling av norsk oljenæring og omstilling til klimajobber som kutter utslipp.

Stans veksten i flytrafikken – Ingen nye rullebaner
Klimagassutslippene fra flytrafikken har økt voldsomt i løpet av 2000-tallet og tilrettelegging for mer trafikk vil øke utslippene ytterligere. Planleggingen av flyplassutvidelser i Norge må stanse, og planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn og andre rullebane på Flesland må skrinlegges.

Ingen vekst i en forurensende oppdrettsnæring
Oppdrettsnæringens vekst fører til at fjordene og kysten vår er under sterkt press fra lakselus, rømming, forurensning og kjemikaliebruk. Det kan ikke gis nye konsesjoner til oppdrett med mindre det er i lukka og rømningssikre anlegg. I de områdene som i dag er definert som røde etter trafikklyssystemet må opprettsomfanget reduseres kraftig. Bruk av giftige avlusningsmidler må forbys.

Kutt norske klimagasser med minst 60 % innen 2030
Vi trenger et klart og forpliktende nasjonalt mål for klimagassreduksjoner og planer for omstilling og utslippskutt i alle sektorer. Det må blant annet satses mer på jernbane, kollektivtransport, sykkel og gange heller enn nye motorveier. Utskiftingen av bilparken til elektriske biler må gå langt raskere enn i dag. Vi må realisere karbonfangst- og lagring og nullutslipp i fastlandsindustrien og rense store punktutslipp. Fossil oppvarming og energi i alle sektorer må erstattes med elektrisitet og andre utslippsfrie energikilder. Internasjonalt må klimabistanden økes slik at vi på sikt bruker 1 % av brutto nasjonalinntekt på klimatiltak og klimatilpasning. Dette må komme i tillegg til eksisterende bistand.

Trykk her for å lese en utfyllende liste med innspill på andre miljøområder, eller i lesevinduet nedenfor.

[su_document url=»https://nu.no/wp-content/uploads/2018/11/natur-og-ungdoms-innspill-til-regjeringsforhandlingene.pdf»]