fbpx

Ti krav for mest mulig sysselsetting med minst mulig fotavtrykk

16.09.2020 av Therese Hugstmyr Woie

Det er en enorm jobb å både omstille Norge bort fra å bruke fossil energi, og å bli mindre avhengig av inntektene fra å eksportere fossil energi. Dette innebærer også en stor endring i hvilke arbeidsplasser vi skal ha i framtida.

Vi møter ofte argumenter om at vi ikke kan fase ut oljeproduksjonen, fordi vi vil miste alt for mange arbeidsplasser.

Her har vi sammen med miljøorgansiasjoner, fagbevegelse og bondebevegelse kommet med ti tiltak som både kutter utslipp OG skaper nye arbeidsplasser.

Dette bør partiene ta med seg inn i de nye partiprogrammene før Stortingsvalget 2021!

1. Grønn skatte- og avgiftsreform: Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg.

2. Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.

3. Bærekraftige offentlige innkjøp: Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.

4. Norge i verden: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.

5. Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og gjennomfør en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren.

6. Jordbruk: Prioriter økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.

7. Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten.

8. Transport: Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.

9. Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.

10. Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Disse er med:

  • Besteforeldrenes klimaaksjon
  • Fagforbundet
  • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Forum for utvikling og miljø
  • Framtiden i våre hender
  • Greenpeace
  • Natur og ungdom
  • Naturvernforbundet
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Tjenestemannslag