fbpx

Natur og Ungdom krever en grønn regjeringserklæring

26.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. - 9. januar 2018, krever at en ny regjeringserklæring ikke etterlater de store miljøproblemene til dagens unge. Det haster å stanse klimaendringene og bevare natur, og denne stortingsperioden er avgjørende for om Norge tar vår del av ansvaret. Natur og Ungdom mener følgende hovedkrav må innfris:

Varige petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja
Lofoten, Vesterålen og Senja er verdifulle havområder som er avgjørende for fiskeri, turisme og store fiske- og sjøfuglbestander. Sammen med sårbare områder som Møreblokkene, Skagerrak, iskantsonen, polarfronten, kystnære områder av Finnmark, Svalbard og Jan Mayen, må gjøres til varige petroleumsfrie områder.

Norge må redusere vår klimarisiko ved å bli mindre oljeavhengig
Norge er for avhengig av en næring, oljenæringa, og dette gjør oss sårbare. I tillegg til statlig eid oljeselskap, investerer oljefondet i olje i utlandet, og Norge har gunstig leterefusjonsordning og skatteregime for oljeselskaper. Det bør gjennomføres en grundig utredning av Norges totale klimarisiko opp mot målsettingene i Parisavtalen, og iverksettes tiltak for å redusere klimarisikoen til lavest mulig nivå.

Ingen nye tildelinger på norsk sokkel
Olje- og gassutvinning står for 28 % av de norske klimagassutslippene i dag, og er en viktig grunn til at Norges klimagassutslipp ennå ikke går nedover. Norge er et lite land, men vi er verdens sjuende største eksportør av fossile utslipp. Norge må ta ansvar for å begrense klimaendringene, og kan ikke dele ut flere utvinningstillatelser til oljeindustrien.

Stans dumping av gruveavfall i norske fjorder
Dumping av gruveavfall i fjorder fører til alvorlige konsekvenser for fjordøkosystemer og mange sårbare arter. Dette må forbys. Gruveprosjektene i Repparfjord og Førdefjorden som planlegger å dumpe millioner av tonn gruveslam, kjemikalier og miljøgifter i fjordene må stanses. Gruveselskaper må stimuleres til å finne andre løsninger for avfallet, blant annet gjennom en avgift på deponering av gruveavfall. Alle planlagte nye sjødeponier må ikke få utslippstillatelse og eksisterende sjødeponier må bli avskaffet.

Ingen nye rullebaner
Klimagassutslippene fra flytrafikken har økt voldsomt de siste 20 årene. Flyplassutvidelser må stanses, fordi det tilrettelegger for økt flytrafikk og vil øke klimagassutslippene. Særlig må planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn skrinlegges. Miljøvennlige alternativer, som tog bør heller satses på.

Norge må ta klimaansvar

Klimaendringene er farlige, urettferdige og er allerede i gang. Som verdens rikeste land har vi et stort ansvar for å motvirke denne negative utviklingen og må derfor øke innsatsen betraktelig. Målet om å redusere de norske innenlandsutslippene til 46,6-48,6 millioner tonn CO2-ekv. innen 2020 er bredt forankret i Stortinget, og må oppfylles i løpet av denne stortingsperioden. Videre må Norge sette et mål om å redusere våre egne utslipp med minst 60 % innen 2030.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. – 9. januar 2018, krever at en ny regjeringserklæring styrer Norge ut av oljetåken og inn i en fornybar framtid. Alle regjeringspartiene må ta ansvar for å utforme en ansvarlig miljøpolitikk; Venstre skal ikke trenge å trekke miljølasset alene.