fbpx

Regjeringa gir grønt lys til miljøfiendtlig oppdrett

04.02.2020 av Morten Hansen

Trafikklyskartet for oppdrettsnæringa i 2020 er ute. I årets fargelegging får ni av landets 13 produksjonsområder grønt lys for vekst. Bare 2 må kutte i produksjonen. Det betyr at det åpnes for å produsere 23 000 tonn mer oppdrettsfisk enn i dag.

I 2017 la regjeringa fram det første trafikklyskartet for oppdrettsnæringa i Norge. Trafikklyssystemet laget som et enkelt verktøy for å sørge for forutsigbarhet og mer bærekraft i næringa. Systemet skulle gjøre det enkelt å begrense de negative miljøkonsekvensene ved å kreve at produksjonen reduseres i de mest utsatte områdene. Som navnet tilsier kategoriseres hvert av de 13 produksjonsområdene i enten grønn, gul eller rød kategori. I grønn kategori kan produksjonen øke med 6% de neste 2 åra, i gul kan den bli som den er og i rød kuttes produksjonen med 6%.

Trafikklyskartet for 2020 med de 13 produksjonsområdene
FOTO: FISKERIDEPARTEMENTET

I seg selv er ikke systemet et dårlig tiltak for villaksen og andre arter i områdene der det drives oppdrett, men det har noen viktige mangler for å bli et godt virkemiddel. Systemet tar kun høyde for én type påvirkning på én vill fiskeart, nemlig hvor mange villaks som dør av lakselus i hvert område. Det ligger ingen tiltak inne i trafikklyssystemet som tilsier vekst på eksisterende lokaliteter ikke vil bidra til at lusesituasjonen forverres på disse lokalitetene. Løsninger på miljøproblemene må på plass først. Vi kan ikke øke og øke produksjonen helt til de grønne områdene blir gule eller røde.

Regjeringa gir løfter de ikke kan holde når de påstår at trafikklyssystemet sørger for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringa. Å tildele vekst uten å vurdere samla miljøbelastning er å styre mot et stup. Jo lengre man venter med å innføre strengere miljøkrav, jo større, raskere og dyrere blir omstillinga bli når vi når grensa for miljøkonsekvensene Stortinget kan godta. Dette er det motsatte av forutsigbarhet til oppdrettsnæringa.

Det er uaktuelt for Natur og Ungdom å støtte en vekst i noen områder så lenge lakselus er den eneste miljøindikatoren. Men også miljøindikatoren for lakselus er alt for dårlig. Her tillates 30 % dødelighet for villaks som følge av lakselus før produksjonen må reduseres, og under 10 % dødelighet gir grønt lys for vekst, men det sies ikke noe om hvorfor dette er et akseptabelt nivå. Trafikklyssystemet må være i tråd med kvalitetsnormen for villaks og naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet belastning og føre-var-prinsipp. Det er det ikke slik det fungerer i dag.

Tags: ,