fbpx
Nasjonal Transportplan må ta klimaforliket på alvor
Nasjonal Transportplan må ta klimaforliket på alvor

Nasjonal Transportplan må ta klimaforliket på alvor

04.02.2013 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom krever at Nasjonal Transportplan blir et veikart for en miljøvennlig transportpolitikk som tar klimaforliket på alvor, skriver Natur og Ungdoms fylkesledere på Østlandet i flere aviser. Les innlegget her.

I mars vil Regjeringen legge frem Nasjonal Transportplan 2014-2023, en plan som vil legge føringer for samferdselspolitikken de neste ti årene.

Transportsektoren står for 1/3 av Norges samlede klimagassutslipp. Veitrafikken alene står for 1/5 av de samlede utslippene. For å nå Norges klimamål om 30 prosents reduksjon av klimagassutslippene innen 2020 i forhold til 1990-nivå, er det helt essensielt at Regjeringen satser på miljøvennlige transportløsninger i den kommende transportplanen. Dette må skje på bekostning av kapasitetsøkende og forurensende veiutbygginger som spiser opp klimagevinsten av økte investeringer til kollektivtrafikk og jernbane.

I juni i fjor ble alle stortingspartiene fra SV til Høyre enige om et bredt klimaforlik med en rekke tiltak for å nå Norges klimamål. Klimaforliket sier blant annet at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas kollektivt, med gange eller sykkel, at kollektivtransporten skal få en viktig plass i transportplanen og at det skal legges frem en fremdriftsplan og tidfesting for InterCity-utbygging på det sentrale Østlandet.

For å oppfylle klimamålene kreves det en storsatsning på kollektivtrafikk i de store byene og en jernbanesatsing i sentrale områder. Natur og Ungdom forventer at regjeringspartiene står ved egne løfter fra klimaforliket, og at Nasjonal Transportplan blir et veikart til framtidens lavutslippssamfunn.

Vi kommer fra fylkene som nå venter på togsatsningen vi i så mange år har blitt lovet. Utbygging av InterCity-triangelet mellom Oslo-Skien, Oslo-Halden og Oslo-Lillehammer er landets viktigste samferdselsprosjekt, og må realiseres innen 2023. En slik utbygging vil doble passasjerkapasiteten, kutte klimagassutslipp og flytte store mengder godstrafikk fra vei til bane.

Regjeringen har sjansen til å gå ned i historien som de som revolusjonerte transportpolitikken, som bygget dobbeltspor og som kuttet utslippene. Det er kun viljen det står på.

Natalie Ekroll, leder av Oslo Natur og Ungdom

Idun Heiret, leder av Buskerud Natur og Ungdom

Ole Midthun, leder av Hedmark Natur og Ungdom

Vilde Elgaaen, leder av Østfold Natur og Ungdom

Einar Abrahamsen Gregersen, leder av Telemark Natur og Ungdom

Jonas Fløde, leder av Vestfold Natur og Ungdom

Amanda Iversen Orlich, leder av Akershus Natur og Ungdom