fbpx
Dagens E16 mot Ringerike.
Dagens E16 mot Ringerike.

– Politikerne og næringslivet mangler prioriteringsevne

11.02.2014 av Natur og Ungdom

Tirsdag arrangerte Ringerike næringsforening frokostmøte om "Ringeriksløsningen" som omfatter utbygging av Ringeriksbanen og ny E 16 til Hønefoss. Natur og Ungdom ber både politikerne og næringsaktørene prioritere klima og naturverdier først, og skrinlegge motorveiplanene på E 16.

Tirsdag arrangerte Ringerike næringsforening frokostmøte om «Ringeriksløsningen» som omfatter utbygging av Ringeriksbanen og ny E 16 til Hønefoss. Både Næringsforeningen og regjeringen ønsker å trumfe igjennom en snarlig utbygging. Natur og Ungdom ber både politikerne og næringsaktørene prioritere klima og naturverdier først, og skrinlegge motorveiplanene på E 16.

– Politisk ledelse i samferdselsdepartementet og næringsaktørene på Ringerike eier ikke prioriteringsevne. Slik traseene ligger i dag kommer de til å pløye igjennom både verneverdig våtmark og matjord i Hole kommune, dobbelt opp! Samtidig er ikke vi sikker på at disse prosjektene vil få den effekten alle håper på, sier Anton Petter Hauan, faggruppeleder for samferdsel i Natur og Ungdom

Ringeriksbanen må ha miljøeffekt, ellers kan de bare droppe den.

– Ringeriksbanen vil ikke styrke Bergensbanens konkurranseevne mot bil og fly siden utbyggingen kun vil korte ned reisetiden med 1 time, noe som fortsatt er for sakte for de fleste reisende på strekningen. Det vi sitter igjen med er effekten strekningen vil ha som InterCity-bane mellom Hønefoss og Oslo. Dessverre evner ikke samferdselsdepartementet å innse at en utbygning av E16 vil svekke konkurranseevnen til ringeriksbanen som pendleralternativ til Oslo drastisk, fortsetter Hauan

Deler av området Ringeriksbanen og E 16 skal gå igjennom har såkalt ”RAMSAR-status”, og andre deler vil sansynligvis få det. Ramsarkonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1974 og har som mål å ivareta våtmarksområder som viktig leveområde for flora, fauna og som en viktig naturressurs for mennesker. I 1997 ble brukryssing i for jernbanen Kroksund-området frarådet i en rapport fra RAMSAR-sekretariatet, siden dette område hadde sterk tilknytning til de allerede vernede områdene. Natur og Ungdom mener må sees på alternative linjeføringer som gjør at jernbaneutbyggingen ikke kommer i konflikt med disse områdene og samtidig unngår å skade verdifull matjord.

– Oppsummert vil Ringeriksbanen i kombinasjon med E16-utbygning kun gi økte naturinngrep, tomme vogner, fulle biler og minimale positive miljøeffekter. Ringeriksbanen må komme på bekostning av E 16, hvis ikke er dobbelutbygningen å kaste penger ut av bakluka. Vi kan har ikke nok informasjon til å gå god for Ringeriksbanen på nåværende tidspunkt, men firefelts motorvei på E 16 er uaktuelt, sier Karen Hjelmervik Nerbø, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Bryter med nasjonale klimamålsetninger

En utvidelse av E 16 vil medføre økte klimagassutslipp fra transporten med mellom ca ca 11000 og 14000 tonn CO2 i de alternativene som er abefalt av vegvesenet og vedtatt lokalt. Dette prosjektet skal innlemme Ringerike i Oslo-regionen som omfattes av klimaforlikets målsetning om nullvekst i privatbilismen, og vil da være et direkte brudd på dette.

– Det er viden kjent at dersom man utvider kapasiteten på veinettet, går reisetiden ned, noe som fører til at flere velger bilen. Det burde Regjeringen og lokalpolitikerne på Ringerike også vite. Dersom man skal utvide transportkapasiteten til Ringerike må det gjøres med kollektivtrafikk, helst uten store naturinngrep. Da jernbanen prioriteres og firefelts-prosjektet på E 16 skrinlegges, avslutter Hauan.