fbpx

– Byutviklinga kan ikke være sentrert rundt privatbilen

05.09.2014 av Natur og Ungdom

Samferdselsdepartementet la 5. september fram Handlingsplan for kollektivtrafikk. Natur og Ungdom roser fokuset på helhetlige transportløsninger, men savner restriktive tiltak for privatbilismen.

Samferdselsdepartementet la 5. september fram Handlingsplan for kollektivtrafikk. Natur og Ungdom roser fokuset på helhetlige transportløsninger, men savner restriktive tiltak for privatbilismen.

Samferdselsdepartementet kunngjorde 5. september Handlingsplan for kollektivtrafikk, en oppfølging av Nasjonal Transportplan 2014-2023. Planen kommer særlig med konkrete tiltak staten skal iverksette.

Natur og Ungdom mener det er bra Regjeringa ser behovet for helhetlig transportpolitikk, men må huske på å stille strenge krav i de nye bymiljøavtalene så målsetningen om vekst i kollektivtransport på bekostning av privatbilismen blir nådd.

Det står lite i denne planen om restriktive tiltak, selv om de fleste forskningsrapporter slår fast at satsing på kollektivt alene ikke kan gi oss kollektivløftet. Byutviklinga vår kan ikke fortsette å være sentrert rundt privatbilen, sier sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

I planen ligger Ringeriksbanen inne som en fjerde InterCity-trasé. Dagens ordning legger opp til inngrep i høyproduktiv matjord og våtmarksområder i Hole, som blant annet er omfattet av den internasjonale Ramsarkonvensjonen. Natur og Ungdom ber Regjeringa revurdere dette:

En fjerde InterCity-strekning bør legges opp slik at man unngår inngrep av den typen Ringeriksbanen vil føre til. Man bør eventuelt se på om helt andre strekninger kan gi mer igjen for miljøet, blant annet ved å legge til rette for mer godstransport i tillegg. Men i bunn og grunn vil ingen nye togutbygginger i Norge gi klimaeffekt hvis man bygger firefeltsmotorvei ved siden av, slik Regjeringa går inn for med Ringeriksløsninga, avslutter Eiterjord.